Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/5)

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMAÖnlemlerine İlişkin Tebliğ
(2005/5)

Madde 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3 üncü mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 12 nci maddesi ve 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ uyarınca bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2005 yılında uygulanacak kota miktarları EK-I’de gösterilmiştir.

Madde 2- Kota dağıtımı, 1/6/1995 tarihli ve 22300 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar’ın (Karar) 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, başvuru sırası dikkate alınmak suretiyle, ilk gelen ilk alır yöntemiyle, her bir başvuru sahibi için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayacak şekilde yapılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde evrak giriş tarihi esas alınır.

Madde 3- Anılan Karar’ın 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca, kotaların dağıtımı ve yönetimi hususunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) görevlendirilmiş olup, EK-I’de belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri için ithal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK-II’de yer alan başvuru formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgeler ile birlikte eksiksiz olarak, İTKİB’e iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir. 
Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde ithal lisansı düzenlenmez.

Madde 4- Birden fazla kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir kategori için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. EK-I’de belirtilen her bir kotaya aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasında aynı unvan altında merkez ve şubeleri olan firmalar tek ve aynı firma sayılırlar. Bu Tebliğ kapsamında adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları veya ithal lisansının İTKİB’e iade edilmiş olması şartıyla, aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılabilir.

Madde 5- İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) aydır. Ancak, bu süre 31/12/2005 tarihini geçemez. 
İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 6- İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkıyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkıyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkıyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) işgünü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri İTKİB’e iletir. 
İthal lisansı, üçüncü kişilere devredilemez. İthal lisansı geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içinde İTKİB’e iade edilir.

 

İthalatçıların yukarıdaki fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.  

Madde 7 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK-I

İTHALATINDA KOTA UYGULANACAK ÇHC MENŞELİ ÜRÜNLER LİSTESİ

(Kategori Tanımları Yönetmeliğin IA ve IB No.'lu Eklerinde Gösterilmiştir)

Kategori Numarası

Birim

Kota Seviyesi

Talep Edilecek Azami Miktar

2

kg

8.324.931

20.000

4

adet

1.652.312

10.000

5

adet

491.850

5.000

6

adet

492.852

5.000

7

adet

222.531

4.000

8

adet

101.428

2.500

9

kg

4.566

500

10

çift

21.096.142

20.000

12

çift

546.718

5.500

13

adet

469.705

4.500

14

adet

171.913

4.500

15

adet

324.265

4.200

16

adet

56.451

2.000

17

adet

10.257

1.000

18

kg

259.435

2.500

20

kg

42.154

1.000

21

adet

3.358.576

15.000

24

adet

140.179

1.400

26

adet

71.652

1.000

27

adet

380.384

3.500

28

adet

173.298

5.000

29

adet

18.209

1.500

31

adet

792.901

10.000

36

kg

5.643.274

20.000

39

kg

370.687

5.000

50

kg

1.869.530

20.000

68

kg

70.588

1.000

72

adet

526.926

5.000

73

adet

211.361

2.000

74

adet

29.072

1.000

75

adet

668

50

76

kg

15.944

500

78

kg

109.894

1.000

83

kg

119.091

2.500

84

adet

4.246.675

20.000

85

adet

1.587.970

7.500

96

kg

4.820.715

20.000

100

kg

9.264.904

20.000

117

kg

71.110

1.500

156

kg

7.706

500

157

kg

31.116

1.000

159

kg

29.813

1.000

EK-II  

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

  ..../.../2005

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.  

İsim-Unvan

(imza-kaşe)

İTHALATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

G.T.İ.P (12'li)

 

G.T.İ.P'una göre ürün tanımı

 

Ürünün ticari Tanımı

 

Ürünün Kategorisi

 

Talep edilen miktar*

Kg:

Adet:

Çift:

Ürün değeri

CIF:

FOB:

Mevcut ise ödeme ve teslim tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Talep edilen miktarın birimi ne olursa olsun Kg değeri belirtilecektir.

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

EK- 1: Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

EK-2: İthal edilecek maddeye ait Çin Halk Cumhuriyeti'nde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura veya faturanın aslı ya da noter tasdikli suretinin aslı, (Proforma fatura veya faturanın üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı ve değeri her bir madde için ayrı ayrı belirtilmeli, FOB bedelinin yanı sıra CİF bedeli oluşturan navlun sigorta vb. giderler de ayrıca gösterilmelidir.)

EK-3: Taahhütname,

EK-4: Son iki yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesince yada sanayi/ticaret odasınca onaylanmış birer örneği. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopisi yeterlidir.)

 

EK-III  

TAAHHÜTNAME

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE (İTKİB)

  İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB'e bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB'e iade edeceğimizi, aksi takdirde, söz konusu belge iade edilinceye kadar tarafımıza belge düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı

Yetkili İmzalar

Regulations