İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(Tebliğ No: 2004/8) 
11/03/2004 Tarih ve 25399 sayılı Resmi Gazete 
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler 

Madde 1- Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemin yürürlükte kalma süresi, karşısında belirtilen tarihte sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, bu belirlemeye ilişkin dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilir. 

G.T.İ.P. Ürün Menşe veya İhracatçı Ülke Kesin Önlem Tarihi, Resmi Gazete Tarih ve No'su Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi 
5402.43 Polyesterlerden düz iplikler Güney Kore 30/11/1999 23892 (Mükerrer) 99/7 30/11/2004 
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler 
Madde 2- Yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, üreticisi bulundukları ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler. 
Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce; 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü, 
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA, 
Tel : 0.312.204 77 02 veya 204 77 22 
Faks: 0.312.212 87 65 
E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr 
adresine ulaştırılması gerekmektedir 
İlgili mevzuat 
Madde 3- Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 'ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
Yürürlük 
Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 
damping@dtm.gov.tr

Regulations