KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ - 1

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Amaç 
Madde 1- Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek üzere KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın sağladığı desteklerden işletmelerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, 1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, girişimcilere, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık, CE İşaretlemesine ilişkin Test ve Genel Test/Analiz, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Bilgi Ağları ve E-iş, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat, Eğitim, Yurtdışı Pazar Araştırma, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Yurtdışı Daimi Sergilere Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım, İhracata Yönlendirme, Marka Oluşturma ve Tanıtım, İş Geliştirme Merkezi, Yeni Girişimci, Nitelikli Eleman İstihdamı, Bilgisayar Yazılımı, Patent -Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım ve Altyapı, Üstyapı Proje Desteklerinin kapsamı, başvuru ve değerlendirilmesi, destek miktarı, oranı ve ödemenin yapılması ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kuruluş Kanununun 4’üncü ve 12’inci maddeleri hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalardan;

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
İcra Komitesi : KOSGEB İcra Komitesini,
Başkan : KOSGEB Başkanını,
KOSGEBBirimleri : KOSGEB Merkez ve Enstitülerini ,
İşletme : İmalat sanayii sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,
Girişimci : Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
TOBB : Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ni,
TESK : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,
ORTKA : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin tek başlarına veya topluca alamadıkları, üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri geliştirmeyi sağlayıcı nitelikteki makine/teçhizatın satın alınması ile müştereken kurulacak ve yararlanılacak Ortak Kullanım Atölyelerini,
ORTLAB : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Kullanım Laboratuvarlarını,
ORTEM : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Eğitim Merkezlerini,
İŞGEM : Yeni girişimciler tarafından kurulan İşletmelere işyeri mekanı, ortak kullanım donanımı, danışmanlık vb. hizmetleri sunarak İşletmelerin başarısını artırmayı sağlayan İş Geliştirme Merkezlerini,
DTİ : KOSGEB-Üniversite-Sanayi Odaları arasında düzenlenen işbirliği protokolleri ile oluşturulan ve yeni bir ürün veya üretim teknolojisi geliştiren İşletmelere destek veren Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerini, 
SDŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilen şirketleri,
İşletici Kuruluş : KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmak üzere İşletmelerin bir araya gelerek ve/veya Meslek Kuruluşlarının kurdukları şirketleri, 
Meslek Kuruluşu : TOBB, TESK ve bünyelerindeki odalar, borsalar, birlikler ve bunların katılımları ile kurulan şirket, dernek ve vakıflar, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile buralarda bulunan kooperatif ve dernekler, sektörel/bölgesel bazda ihtisaslaşmış dernek, birlikler, vakıf ve kooperatifleri,
Sektörel Kuruluş : Aynı sektörde faaliyet gösteren İşletmelerin oluşturduğu kuruluşları (kooperatif, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşları)
Organizatör Kuruluş : Pazar araştırma ve ihracatın geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren yetkili kurum/kuruluşları,
Endüstri Bölgesi (EB) : Yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermaye girişini arttırmak amacıyla, sınırları tasdikli arazilerin gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamayacak olan üretim bölgelerini,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) : Yüksek/ileri teknoloji kullanan yada yeni teknolojilere yönelik İşletmelerin belirli bir Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü yada Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkez veya Enstitülerinin imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge Merkez veya Enstitülerinin alanı içerisinde veya yakınında, akademik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,
İş Planı : İşletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve stratejisini belirleyen, pazarlama, üretim, yönetim ve finansman fonksiyonları ile ilgili analizleri ve öngörülen sonuçları kapsayan ve verilecek destek türüne göre formatı KOSGEB tarafından belirlenmiş dokümanı,
Yöre : Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından belirlenen Gelişmiş (G.Y), Normal (N.Y) ve Kalkınmada Öncelikli Yöreleri (K.Ö.Y),
CE İşaretlemesi : Avrupa Birliği ile teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde ilgili Bakanlıklar tarafından çıkarılan ve Resmi Gazetede yayımlanan , ürünlere CE İşareti iliştirilmesine ilişkin Yönetmelikler kapsamındaki ürünlerin güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgili temel gerekleri yerine getirmesi için yapılan uygunluk değerlendirme ve işaretleme faaliyetlerini,
E-Ticaret : Bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılmasını,
E-İş : Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile internet üzerinden bilgisayar ortamında yapılan çalışmayı,
KOBİNET : Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağını,
Sözleşmeli Paket Destek Programı : KOSGEB ile İşletme arasında yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, İşletmenin gelişmesine engel teşkil eden sorunların belirlendiği tanı çalışmasının ardından, bu sorunları çözmek ve İşletmenin performansını , belirlenecek hedeflere odaklı olarak yükseltmek amacı ile verilecek hizmet ve destekler dizisini,
KOBİ Üyelik Sistemi : KOSGEB hizmet ve desteklerinin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülebilmesi için, desteklerden yararlanan İşletmelerin izlenmesi amacıyla oluşturulan veri tabanını

ifade eder.

 


İKİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Desteği 
Desteğin Konusu 
Madde 5- İşletmelerin yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuatları uygulaması, ürün ve yöntem geliştirme vb. hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma-geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim vb. konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, bölgesel kalkınmayı yaygınlaştırmak, yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla gerekli danışmanlık desteğinin sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı 
Madde 6- İşletmelerin, Girişimcilerin ve Meslek Kuruluşlarının danışman kişi veya kuruluşlardan satın alacakları danışmanlık hizmetine sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar. 
Danışmanlık Desteği 

Madde 7- İşletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi, deneyim ve becerilerin temini amacı ile KOSGEB danışman envanterinde bulunan ,yerli veya yabancı serbest meslek erbabı ve her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetlerinin belli bir bölümünün finansmanına yönelik olarak KOSGEB tarafından yapılacak geri ödemesiz bir destektir.

Teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan İşletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesi için, üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen projelerde üniversitelerden sağlanacak danışmanlık desteklerinden üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır.

Gruplandırılmış Danışmanlık Desteği

Madde 8- Girişimcilerin ve birden çok İşletmenin, ortak nitelik gösteren sorununun çözümüne yönelik olarak, verilecek danışmanlık hizmetleri KOSGEB tarafından organize edilir ve KOSGEB mevzuatı dahilinde hizmet alımını gerçekleştirir.

Destek Üst Limiti ve Oranları

Madde 9- KOSGEB’in İşletme başına sağlayacağı Danışmanlık desteğinin üst limiti 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır. KOSGEB danışmanlık destekleme oranları, yörelere göre aşağıda verilen tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1- Yörelere Göre Destek Oranları

Yöreler Destek Oranı (%)
Gelişmiş Yöre 70
Normal Yöre 80
Kalkınmada Öncelikli Yöre 90

Gruplandırılmış danışmanlık desteğinden faydalanacak yeni girişimciler için destekleme oranı % 100’dür.
Her İşletme aynı danışmanlık konusundan sadece bir kere yararlanabilir.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 10- Danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen İşletmeler, KOSGEB Birimine aşağıdaki belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunurlar. 
a) Danışmanlık desteği talep formu
b) İş Planı
c) İmza sirküleri

İşletme tarafından yapılan başvuru, İş Planı,talep edilen Danışmanlık hizmetinin kapsamı belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilir ve destek miktarı belirlenir. Sonuç İşletmeye yazılı olarak bildirilir. Bu aşamadan sonra İşletme ile danışman/ danışman kuruluş arasında sözleşme/protokol düzenlenir. Bu Sözleşme/Protokolün KOSGEB Birimi tarafından uygun görülmesini müteakiben, KOSGEB ile İşletme arasında desteğe ilişkin protokol imzalanır. İşletme ile danışman/danışman kuruluş arasında yapılan sözleşme/protokolde öngörülen danışmanlık hizmet bedelinin, KOSGEB’in belirlediği miktarı aşması halinde aradaki farkı İşletme karşılar.


KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 11- Destek ödemesi, aşağıda yer alan belgelerin ilgili KOSGEB Birimine teslim edilmesini müteakiben İşletmelere yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı
b)İşletme adına, danışman/danışman kuruluş tarafından danışmanlık hizmeti bedeli karşılığında düzenlenen faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği
c) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura
d) Danışmanlık ara ve sonuç raporları


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Genel Test/Analiz Destekleri

 

Desteğin Konusu

Madde 12- İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerinin temini için, KOSGEB Laboratuvarları dışında KOSGEB Biriminin uygun bulduğu yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum/kuruluş laboratuvarlarına yaptırdığı test, analiz ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test bedellerinin geri ödemesiz desteklenmesidir.

 

 

Desteğin Kapsamı

Madde 13 – İşletmelerin, KOSGEB Laboratuvarları dışında; CE İşaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında veya genel anlamda test ve analiz hizmeti veren akredite olmuş veya yeterliliği ilgili Bakanlıklar tarafından kabul edilmiş veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanarak Onaylanmış Kuruluş statüsü almış yurtiçi/yurtdışı kamu/özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlar veya akreditasyon uygulamaları yaygınlaşıncaya kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere KOSGEB Birimi tarafından uygun bulunan yurtiçi kamu veya özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlardan aldıkları hizmetlere sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.


Destek Üst Limiti

Madde 14- CE işaretlemesi testleri için İşletme başına sağlanacak toplam destek tutarı 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirası, genel test/analiz için İşletme başına sağlanacak toplam destek tutarı yıllık 5.000 (beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.


Destek Oranları

Madde 15-KOSGEB’in yıl içerisinde sağlayacağı CE işaretleme ve test/analiz desteğine ilişkin destekleme oranları, yörelere göre Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2- Yörelere Göre Destek Oranları

Yöreler Destek Oranı (%)
Gelişmiş Yöre 50
Normal Yöre 60
Kalkınmada Öncelikli Yöre 70

Destek oranı, İşletmeler tarafından alınan test ve analiz hizmetlerine ödenen bedele uygulanacak orandır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 16- İşletme, KOSGEB Birimine test/analiz veya CE işaretlemesi ile ilgili talebini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte iletir.

a) Başvuru formu
b) Laboratuvar tarafından onaylı test ve analiz bedelleri listesi
c) Ürünün hangi yönetmelik ve standartlar çerçevesinde test/analiz edileceğine ilişkin, laboratuvardan alınmış yazı
d) Laboratuvarın Akreditasyon Belgesi veya yeterliliğinin ilgili Bakanlık tarafından kabul edildiğine dair belge veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak onaylanmış kuruluş statüsü aldığını gösterir belge

İşletme tarafından yapılan başvuru, talep edilen test/analiz hizmetinin kapsamı göz önüne alınarak KOSGEB’ce belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilir ve destek miktarı belirlenir. Sonuç İşletmeye yazılı olarak bildirilir. 


KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 17- Destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmelere yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı
b İşletme tarafından laboratuvarlara ödeme yapıldığını gösteren faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği
c) Laboratuarlardan alınan test ve analiz raporlarının KOSGEB Birimince onaylı örneği
d) İşletmeler tarafından KOSGEB adına düzenlenmiş destek tutarına eşit kapalı fatura 
e) İmza sirküleri


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği

Desteğin Konusu
Madde 18- Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacıyla bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir.

Desteğin Kapsamı
Madde 19- Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde veya Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerinde çalışma mekanı temin edilerek veya mekan temin edilmeksizin desteklenmesine karar verilen İşletmelere ; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini , kalite geliştirme ,teknolojik donanım satın alma amaçlı geri ödemeli destekler ile ; danışmanlık , Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, Ar-Ge projesi destek başvurusu dokümanı hazırlama, Teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yayın temini, yurtdışı kongre, konferans,panel, sempozyumlara, teknoloji fuarlarına katılım amaçlı geri ödemesiz destekleri kapsar.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 20- Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletmeler, İşletme Veri Tabanı Formu ekinde, KOSGEB web sayfasından veya KOSGEB Birimlerinden temin edecekleri Ar-Ge destek başvuru formu ve ekindeki belgelerle KOSGEB Birimine başvurur.

b) Değerlendirme ve Onay

KOSGEB Birimi tarafından uygun görülen başvuru dosyaları, Teknoloji Geliştirme Merkezleri veya DTİ Kurullarına incelenmek üzere gönderilir. Başvurunun Kurullarca onaylanmasını takiben, İşletmeler destek ile ilgili gerekli çalışmaları bu aşamadan sonra başlatır.
 

 

Destek Unsurları, Üst Limiti ve Oranları

Madde 21- Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği aşağıda belirtilen destek unsurlarını içermektedir.

a) Geri Ödemeli Destekler

Geri ödemeli destekler, teminat karşılığında verilir. faiz, komisyon vs. uygulanmaz.

1) Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi İle İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde Temini Desteği
Projesi ilgili Kurullarda görüşülerek desteklenmesine karar verilen İşletmelere; Ar- Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gereken malzeme, teçhizat, prototip ile ilgili dışardan sağlanan hizmet giderleri ve deneme amaçlı hammaddenin yurtiçinden veya yurtdışından temininde toplam bedelinin %85’i, KOSGEB tarafından geri ödemeli destek olarak sağlanır. KOSGEB desteğinin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır. (KOSGEB tarafından verilecek destek, yalnızca satın alınacak makine-teçhizatın işyeri teslimi bedelini kapsar. Alınacak olan makine-teçhizat ile ilgili katma değer vergisi, noter masrafları, banka masrafları, bina, haberleşme, personel, işletme giderlerine katılım, bina bakım onarımı vb. giderler destek kapsamı dışındadır.)

2) Kalite Geliştirme – Teknolojik Donanım Desteği

Projesi KOSGEB Birimi tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanan İşletmelere; ürün kalitesinde ve üretim teknolojisinde iyileştirmeler yapmak, mevcut teknolojik düzeyinde ilerleme sağlamak , stratejik ve kritik sektörlerde ana sanayi-yan sanayi ilişkisini geliştirmek amaçlarından en az birini kapsayacak mahiyette hazırlayacağı ve daha önceki projesinin devamı niteliğindeki yeni bir projesinin desteklenmeye uygun görülmesi halinde toplam bedelin % 85’i KOSGEB tarafından geri ödemeli destek olarak sağlanır. KOSGEB desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Geri Ödemesiz Destekler

1) Danışmanlık Desteği
Ar-Ge projelerinin yürütülmesinde İşletmeler yurtiçindeki üniversitelerden danışmanlık hizmeti alabilir. Üniversitelerin belirlediği ücretler ile usul ve esaslar dikkate alınarak bu hizmetlere % 85 oranında destek verilir.
Kurul kararıyla yurtdışındaki üniversitelerden de danışmanlık hizmeti alınabilir. Bu hizmete ilişkin desteğin üst limiti, proje süresince 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.
2) Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği 
Projesi desteklenen İşletmenin; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacıyla İşletme tarafından kitap , broşür , CD vb. doküman olarak yayınlanması durumunda yaptığı giderlere % 85 oranında destek verilir, destek üst limiti 2.000 (iki bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.
3) Ar-Ge Projesi Destek Başvurusu Dokümanı Hazırlama Desteği
Bu destek, projesi KOSGEB tarafından desteklenen İşletmelerin Ar-Ge fikirlerini KOSGEB dışındaki öncelikli olarak uluslararası kuruluşların desteğini sağlamak üzere ulusal / uluslararası kuruluşlara projenin başvuru dokümanını hazırlatılması için verilebilir. Bu desteğin kullandırılmasında gerektiğinde üniversiteden yazılı görüş alınabilir.
Üniversiteden alınacak hizmetin bedelinin % 85'i KOSGEB tarafından ödenir, destek üst limiti 2.000 (iki bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.
4) Teknopark Kira Desteği 
Ar-Ge projesi desteklenerek başarıyla mezun olmuş İşletmelerin teknoparklarda yer kiralaması durumunda, prototip üretimlerini gerçekleştirmeleri ve yurtiçi veya yurtdışı pazarlarda var olabilmelerinin sağlanmasını temin amacıyla teknopark kira desteği verilir. 
Bu destek, aylık kiranın % 85'i oranında verilebilir ancak , toplam destek üst limiti 5.000 (beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.


5) İşlik Tahsisi
İşletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için 36 (otuzaltı) aya kadar işlik tahsis edilebilir. Bu süre kurul kararıyla en fazla 12 (oniki) ay uzatılabilir. 
Kurullar tarafından İşliklerle ilgili belirlenen genel gider maliyetleri için sağlanacak destek miktarı, her yılın Ocak ayında metrekare birim fiyatı olarak KOSGEB tarafından belirlenir. Belirlenen tutar İşletmelerden genel giderlere katılım payı olarak tahsil edilir.
İşlik tahsisi yapılan İşletmeler Merkezlerdeki mevcut alt yapıdan ( masa, sandalye, faks, telefon, fotokopi makinesi , benzeri mefruşat ve cihazlardan ) yararlandırılır.

6) Yayın Temini Desteği 
İşletmelerin Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyacakları kitap, ansiklopedi , periyodik vb. yayınların temininde proje süresince % 85 oranında destek verilebilir, destek üst limiti 1.000 ( bin ) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

7) Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel , Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği

İşletmelerin, Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına katılımı desteklenir. Destekleme oranı % 85 olup, üst limiti proje süresince 3.000 (üç bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.
Bu destek çerçevesinde; 
a) Her İşletmeden bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği yere ekonomik tarife üzerinden havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşımı

b) Her İşletmeden bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği ülkedeki programı kapsayan en fazla 5 (beş) gecelik konaklama ücretinin; bir gecelik konaklama ücretinin en fazla 100 (yüz) Euro karşılığı kısmı

c) Kongre katılım ücreti

desteklenir.

 


Geri Ödemeli Desteklerin KOSGEB Tarafından İşletmeye Ödenmesi

Madde 22-Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra destek ödemesi yapılır.


a) Destek ödeme talep yazısı 
b) İşletme adına düzenlenmiş malzeme-teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili dışarıdan sağlanan hizmet giderleri ve deneme amaçlı hammadde faturasının KOSGEB Birimince onaylanmış örneği, (ithal malzeme-teçhizat ve deneme amaçlı hammadde satın alımlarında akreditif açıldığına dair belgenin KOSGEB Birimince onaylanmış örneği)
c) Destek tutarında teminat (Banka teminatı, Hazine Bonosu)

Geri Ödemesiz Desteklerin KOSGEB Tarafından İşletmeye Ödenmesi

Madde 23- Geri ödemesiz destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıdaki a,b,c bendlerinde belirtilen belgelere ek olarak, yararlanılan desteklere ait diğer belgelerin İşletme tarafından ilgili KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

a) Destek ödeme talep yazısı
b) İşletme adına düzenlenmiş faturaların KOSGEB Birimince onaylı örneği
c) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

Ayrıca;

d) Danışmanlık desteği için, İşletmenin danışman/danışman kuruluştan aldığı kapalı faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği 
e) Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği için, işletme tarafından hazırlanan kitap, broşür, CD, vb. dokümanlarının birer örneği
f) Teknopark Kira Desteği için, Teknoparklara ödenen kira faturasının KOSGEB Birimince onaylı örneği
g) Yayın Temini Desteği için, işletme tarafından satın alınan yayınlara ait kapalı faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği 
h) Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına katılımı desteği için;

1) Ulaşım biletinin aslı ve kapalı faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği 
2) Konaklama faturasının KOSGEB Birimince onaylı örneği 
3) Kongre katılım ücreti faturasının KOSGEB Birimince onaylı örneği

verilmesi gerekmektedir.
 

İşletmenin Desteği Geri Ödemesi 
Madde 24 - Destek süresi sona erdikten sonra, İşletme ilk on iki ay ödemesiz süreyi müteakip yirmi dört ayda üçer aylık eşit taksitler halinde ve fatura tarihindeki Türk Lirası olarak geri öder. 
KOSGEB desteği ile sağlanan malzeme, teçhizat ve hammadde, İşletmenin projesinde belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz, proje süresince veya sonunda KOSGEB tarafından sağlanan desteğin tamamı KOSGEB’e geri ödenmeden başkasına devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Ağları ve E-İş Desteği


Desteğin Konusu
Madde 25- İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları, rekabet düzeylerini yükseltmeleri, internet hizmetlerinden faydalanarak internet kültürünü geliştirmeleri, KOBİNET’in sağladığı hizmetlerden etkin ve yaygın olarak yararlanmaları, İşletmelerin sayısallaştırılması, Bilgi Ağları ve E-İş destekleri kapsamında, adım adım e-ticarete geçilmesine ve bu konularda gelişmelerine destek sağlanmasıdır.


Desteğin Kapsamı

Madde 26- İşletmelerin, Meslek Kuruluşlarının, E-Pazaryerine yönelik internet servis sağlayıcılarının, KOSGEB ile işbirliği içinde gerçekleştirecekleri projeler çerçevesinde Bilgi Ağları ve E-İş projeleri için, donanım, iletişim, servis sunum, gerekli yazılım, yazılım geliştirme, danışmanlık, sayısal ortam ürünleri vb. konularla ilgili giderlerine geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Unsurları ve Üst Limitleri

Madde 27- Bilgi Ağları ve E-İş desteğine ilişkin destek türleri ve üst limitleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Temel Altyapı Aşaması : Meslek Kuruluşları koordinasyonunda İşletme bilgilerinin veri tabanının oluşturulması, internet kullanımları, bilgilendirme, bilinçlendirme vb. konuları kapsayan bu aşamanın donanım ve yazılımı kapsamak üzere, destek üst limiti 3.000 (üç bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Bilgi Yayımı Aşaması : Bu destek kendi imkanları veya KOSGEB’in desteği ile temel altyapı aşamasını tamamlamış olan Meslek Kuruluşlarına veya işletmelerin KOSGEB ile işbirliği içinde gerçekleştirecekleri projelere yöneliktir. Oluşturdukları veri tabanlarının internet ortamında hizmete sunulması, İşletmelerin kendi bilgilerini internet ortamından düzenleyebilmeleri vb. konularda, servis sağlayıcılığı ve e-pazaryerine hazırlık hizmetleri, yazılım, donanım, İşletmelerin kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı sayısal ortam ürünlerinin (CD, Web sayfası, ürünlerin resimleri vb.) giderlerini de kapsamak üzere, destek üst limiti 15.000 (on beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.
Temel Altyapı Desteğinden yararlanan Meslek Kuruluşları, Bilgi Yayımı Aşamasına geçtiğinde Temel Altyapı Aşamasında aldıkları destek, toplam destek tutarından düşürülür.

c) İşletmelerin E – Ticarete Yönelme Aşaması : Bu destek KOSGEB’in desteği ile veya kendi imkanları ile bilgi yayımı aşamasını tamamlamış olanlarla Meslek Kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilen projelerde yer alan gerekli donanım ve bilgi altyapısına sahip İşletmelerin, internet servis sağlayıcısı ve e-pazaryeri kuruluşlarıyla müştereken gerçekleştireceği projelere yöneliktir. İnternet üzerinden e-ticaret imkanı sağlamaya yönelik internet servis sağlayıcıları ile birlikte e-pazaryeri oluşturulması vb. konularda servis sağlayıcılığı hizmetleri, yazılım, donanım , İşletmelerin kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı sayısal ortam ürünleri (CD, Web sayfası, ürünlerin resimleri, katalog vb.), e-ticaret yazılımları, güvenlik önlemleri-yazılımlarını kapsamak üzere, destek üst limiti 30.000 (otuz bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

d) İhracata Yönelik E – Ticaret Desteği : Bu destek E-Ticarete yönelme aşamasını kendi imkanlarıyla veya KOSGEB’in desteklediği projeler ile tamamlamış ve gerekli donanım ve bilgi altyapısına sahip İşletmelerin, ihracat amaçlı E-Pazaryeri işleten kuruluşlarla müştereken gerçekleştireceği projelere yöneliktir. İhracat E-Pazaryeri oluşturulması vb. konularda servis sağlayıcılığı hizmetleri, yazılım, donanım, İşletmelerin kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı sayısal ortam ürünleri (CD, Web sayfası, ürünlerin resimleri, katalog vb.) geliştirilmesi, E-Ticaret yazılımları, güvenlik önlemleri yazılımlarının temini, ihracata yönelik uluslararası geçerliliği olan dillerde ihracat danışmanlığı, uluslararası mevzuata göre ihracat dökümanı hazırlanması vb. hizmetleri kapsamak üzere, destek üst limiti 60.000 (altmış bin) Euro karşılığı Türk Lirası’dır.

Destek Oranları

Madde 28- Meslek Kuruluşları ile müştereken yapılacak projelere verilecek olan destek oranları Tablo 3 de yer almakta olup, diğer projelerdeki KOSGEB destek oranı % 70’ tir.


Tablo 3 - Yörelere Göre Meslek Kuruluşlarına Verilecek Destek Oranları

Yöre Meslek Kuruluşu Katkısı (%) KOSGEB Desteği (%)
Gelişmiş Yöre 40 60
Normal Yöre 30 70
Kalkınmada Öncelikli Yöre 20 80
Destek tutarının ilk 3.000 (üç bin) Euro karşılığı Türk Lirası % 100 olarak desteklenir.

Desteğe İlişkin Hususlar

Madde 29- Projelerle ilgili donanım, yazılım ve diğer unsurların teknik özellikleri, KOSGEB tarafından hazırlanan teknik şartnamelere uygun olmak zorundadır. Bunların dışında KOSGEB, Bilgi Ağları ve E-İş desteğinin rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak için, konu ile ilgili bilgi ve deneyime sahip elemanların projede yer alması durumunda KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinden yararlandırılır.

Bilgi Ağları ve E-İş desteğinin uygulanması için gerekli mekan, bu mekanın tefrişi için gerekli mobilya, telefon hattı tahsisi ve kullanımı giderleri ile Internet erişim ücretlerinin karşılanması destek kapsamı dışındadır. Ayrıca KOSGEB desteği ile temin edilen makine ve ekipmanların, bakım ve işletimi ile ilgili tüm masraflar da destekten faydalanan taraflarca karşılanacaktır.

Her kuruluş bu destekten bir defa yararlanabilir.

Başvuru ve Onay

Madde 30- Bu desteğe ilişkin başvuru ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru ve Değerlendirme

Başvurular aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB Birimlerine yapılacaktır. KOSGEB Birimi tarafından uygun görülen başvuruların kesin değerlendirilmesi amacıyla, Değerlendirme Kurulu oluşturularak KOSGEB tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde başvuru hakkında karar alınır.

1) Bilgi Ağları ve E-İş Destek talep formu 
2) Proje
3) İş Planı
4) Proforma fatura

b) Onay

Başvurunun onaylanmasından sonra istenen ve/veya düzenlenecek belgeler aşağıdaki gibidir.

1) İmza sirküleri 
2) KOSGEB Birimleri ile Kuruluş arasında yapılacak protokol
 

KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 31- Destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmelere veya Meslek Kuruluşlarına yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı
b) Proje kapsamındaki giderler ile ilgili İşletme/Meslek Kuruluşu adına düzenlenmiş faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği 
c) İşletme / Meslek Kuruluşu tarafından KOSGEB adına düzenlenmiş destek tutarına eşit kapalı fatura veya tahsilat makbuzu
d) Teslim tutanağı


ALTINCI BÖLÜM
Yerel Ekonomik Araştırma Desteği

Desteğin Konusu
Madde 32- Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri vb. çalışmalarla analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek,uygun ve karlı yatırımların gerçekleşmesi , ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmaların desteklenmesidir.

Desteğin Kapsamı
Madde 33- KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına yerel ekonomik araştırmalar yaptırmaları için verilecek olan geri ödemesiz destekleri kapsamaktadır.

Destek Üst Limiti
Madde 34- Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için en fazla 15.000 (onbeş bin) Euro karşılığı Türk Lirası geri ödemesiz destek sağlanır. Desteğe ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Destek Oranları
Madde 35- Yörelere göre verilecek destek oranları Tablo 4 te yer almaktadır.


Tablo 4 -Yörelere Göre Verilecek Destek Oranları
Yöreler Meslek Kuruluşu Katkı Oranı (%) KOSGEB Destek Oranı (%)
Gelişmiş Yöre 30 70
Normal Yöre 20 80
Kalkınmada Öncelikli Yöre 10 90


Başvuru, Değerlendirme ve Onay
Madde 36- Bu desteğe ilişkin başvuru , değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

Bu destekten yararlanmak isteyen Meslek Kuruluşları KOSGEB Birimine aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunur. 
1) Başvuru dilekçesi
2) İş Planı
3) Teklif veya proforma fatura

b) Değerlendirme
Başvurunun KOSGEB Birimi tarafından uygun görülmesi halinde bir değerlendirme kurulu oluşturularak nihai karar verilir. Başvuru yapan Meslek Kuruluşu ile KOSGEB Birimi arasında protokol yapılır ve bu aşamadan sonra araştırma çalışması başlatılır.
c) Onay
Çalışmanın tamamlanması sonucu hazırlanan araştırma raporunun KOSGEB Birimine sunulması ve değerlendirme kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra destek ödemesi yapılır.

KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 37- Destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra Meslek Kuruluşuna yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı
b) Meslek Kuruluşu tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura veya tahsilat makbuzu
c) Meslek Kuruluşu adına araştırma yapan firmalarca düzenlenen faturaların KOSGEB Birimince onaylı örneği

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Kullanım Amaçlı Makine - Teçhizat Desteği


Desteğin Konusu

Madde 38- İşletmeler arası ortaklık ve işbirliği kültürünü geliştirmek, verimliliklerini ve üretimlerini artırmak, ürün kalitelerini yükseltmek ve İşletmeleri ihracata yöneltmek amacı ile Makine ve Teçhizat Desteği verilerek, Ortak Kullanım Atölyeleri, Ortak Kullanım Laboratuarları ve Ortak Kullanım Eğitim Merkezleri kurulmasıdır.


Desteğin Kapsamı 

Madde 39- ORTKA, ORTLAB, ORTEM vb. ortak kullanım amaçlı tesislerin İşletici Kuruluşlarına makine-teçhizat temini için verilecek olan geri ödemeli destekleri kapsar.

Desteğin İçeriği

Madde 40- KOSGEB tarafından verilecek destek, yalnızca satın alınacak makine-teçhizatın işyeri teslimi bedelleri ile bunların montajı ve kullanımına ilişkin eğitim giderlerini kapsar. Alınacak olan makine-teçhizat ile ilgili katma değer vergisi, noter masrafları, banka masrafları, bina, haberleşme, personel, işletme giderlerine katılım, bina bakım onarımı vb. giderler destek kapsamı dışındadır.

ORTEM kuruluşlarında da KOSGEB desteği eğitim amaçlı makine-teçhizat için verilecek olup, bunun dışında bina, mobilya, tefriş, vasıta vb. diğer giderler İşletici Kuruluşlar tarafından karşılanır.


Destek Üst Limiti

Madde 41- Makine-Teçhizat Desteği kapsamında kurulacak olan Ortak Kullanım Atölyesi, Ortak Kullanım Laboratuvarı ve Ortak Eğitim Merkezi için destek miktarları üst limiti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5- Ortak Kullanım Atölyesi, Laboratuvarı ve Ortak Eğitim Merkezleri İçin Destek Tutarı

Destek Konusu Destek Üst Limiti(Euro karşılığı TL)
ORTEM 100.000
ORTKA 200.000
ORTLAB 300.000

Tablo 7 ‘de belirtilen İşletici Kuruluş asgari üye/ortak sayısının üstünde katılacak her bir üye/ortak için 20.000 (yirmi bin) Euro karşılığı Türk Lirası üst limite ilave edilir. Verilecek azami destek tutarı Tablo 5’ te verilen destek tutarının iki katını geçemez.

 


Destek Oranları

Madde 42- Kurulacak olan Ortak Kullanım Atölyesi, Ortak Kullanım Laboratuvarları ve Ortak Eğitim Merkezi için satın alınacak makine-teçhizata verilecek katkı oranları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo-6 Makine-Teçhizat Alımında İşletici Kuruluş ve KOSGEB Katkısı Oranları

Makine Teçhizatın Menşei İşletici Kuruluş Katkısı (%) KOSGEB Katkısı (%)
Yerli 20 80
İthal 40 60
 

Kurulacak olan tesisteki makine-teçhizatın hem ithal ve hem yerli olması halinde Tablo 6 da belirtilen oranlar her bir makine-teçhizat için ayrı ayrı belirlenir. Yerli makine-teçhizatta; yeni (kullanılmamış) olma şartı aranır. İthal makine-teçhizatta; ORTLAB ve ORTEM için yeni (kullanılmamış) olma şartı aranır, ORTKA için KOSGEB tarafından uygun görülmesi halinde üç yaşa kadar kullanılmış makine-teçhizat alımına izin verilebilir.

Destekten yararlanan Meslek Kuruluşu veya İşletici Kuruluşun bağlı olduğu üst kuruluşlarla (TOBB veya TESK) KOSGEB’in işbirliği yapması ve yapılacak protokollerle söz konusu üst kuruluşların destek için katkı sağlamaları halinde, söz konusu destek, projenin maliyetinde dikkate alınır ve bu projelere öncelik verilir.

İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu, ORTKA, ORTLAB ve ORTEM desteklerinin her birinden yalnızca birer defa yararlanabilir.

İşletici Kuruluş Asgari Üye/Ortak Sayısı

Madde 43- Makine-Teçhizat Desteği kapsamında kurulacak olan Ortak Kullanım Atölyesi, Ortak Kullanım Laboratuvarı ve Ortak Eğitim Merkezi için öngörülen üye / ortak İşletme sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-7 Asgari Üye / Ortak İşletme Sayısı

Yöre İşletici Kuruluş Asgari Üye/Ortakİşletme Sayısı
Gelişmiş Yöre 15
Normal Yöre 10
Kalkınmada Öncelikli Yöre 5

 

 


Ortaklık Yapısı ve İşletme Şartları

Madde 44- Bu destek kapsamında kurulacak ORTKA/ORTLAB/ORTEM vb. ortak kullanım amaçlı tesislerin işletilmesi ve bu tesislerden yararlanacak ortakların payları ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

a) Şirket şeklinde yapılanması öngörülen İşletici Kuruluşun içinde yer alan bir üye/ortağın hissesi Kalkınmada Öncelikli Yörelerde toplam şirket sermayesinin en fazla yüzde otuzu, Normal ve Gelişmiş Yörelerde ise en fazla yüzde yirmisi olacaktır. İşletme ölçeğinden büyük olan İşletmeler bu ortaklıklar içinde yer alamazlar. ORTKA/ORTLAB/ORTEM’lerin kurulması için imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve gerekli asgari üye/ortak sayısını karşıladıktan sonra aynı sektörde veya birbirini tamamlayıcı sektörde faaliyet gösteren pazarlama ve hizmet sektöründeki İşletmeler ile sektörel faaliyetleri olan üniversiteler vb. kuruluşlar da ORTKA/ORTLAB/ORTEM’e ortak olabilir. İmalat sanayi dışındaki üyelerinin tamamının payı toplam şirket hissesinin yörelere göre öngörülen üye/ortak hisse oranını geçemez. Meslek Kuruluşlarının kurdukları ORTKA/ORTLAB/ORTEM’lerde hisse oranları dikkate alınmaz .

b) İşletici Kuruluş faaliyete geçtikten sonra, geri ödeme süresi sonuna kadar ortaklar arasında ortaklık hissesi devredilemez. Ancak, destek süresi içinde ortaklardan bir veya birkaçının işini lağvetmesi, iflas etmesi, ölümü vb. gibi mücbir sebeplerin hasıl olması halinde KOSGEB’in görüşü ve onayı alınmak şartı ile hissesi bir başka ortağa devredilebilir, aynı üretim konusunda veya birbiriyle ilişkili konularda faaliyette bulunmak şartı ile dışarıdan başka ortak alınabilir. Bu gibi durumlarda da hiçbir ortağın hissesi bu Yönetmelikte belirtilen oranlardan fazla olamaz.
 

c) ORTKA/ORTLAB/ORTEM’lerin işletilmesinden İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu sorumludur. Desteğin geri ödeme süresinin bitimine kadar KOSGEB’i temsilen bir personel, İşletici Kuruluşun yönetim/yürütme kurulunda yer alacaktır.

d) Kurulmuş olan ORTKA/ORTLAB/ORTEM’ler KOSGEB’in Sözleşmeli Paket Destek Programından da yararlanırlar. Desteğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı KOSGEB Birimi tarafından düzenli olarak izlenir.


Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 45- Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletmelerin bir araya gelerek mutabakat sağlamalarını müteakip, aşağıdaki belgeler hazırlanarak KOSGEB Birimine başvurulur. Meslek Kuruluşları da aşağıdaki belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunurlar.

1) Başvuru Formu 
2) İş Planı 

b) Değerlendirme

KOSGEB Birimi tarafından uygun mütalaa edilen başvurular, İş Planınında yer alan finansal, teknik, pazar oluşumu vb. hususlarda değerlendirmeler yapmak üzere oluşturulan bir Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir ve başvuru hakkında nihai karar alınır.

c) Onay

Başvurunun uygun görülmesi halinde, İşletmeler veya işletme ortaklarının yer alacağı İşletici Kuruluş kurulur ve destek ile ilgili gerekli çalışmalar bu aşamadan sonra başlatılarak aşağıdaki belgeler hazırlanır. Meslek Kuruluşlarında yeni şirket kuruluş şartı aranmaz.

1) İmza sirküleri 
2) Satın alınacak makine-teçhizat tedarikçileri ile İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu arasında yapılan satın alım sözleşmesi/protokolleri ve ekli proforma faturalar
3) İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu katkı payının yatırıldığına dair banka dekontunun aslı
4) KOSGEB ile İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu arasında yapılacak protokol

KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 46-Destek Ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra faturanın bedeli makine-teçhizatın tedarik edildiği İşletmeye ödenir.

a) Destek ödeme talep yazısı
b) İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu’nun tedarikçiden aldığı makine-teçhizat faturasının KOSGEB Birimince onaylı örneği (Akreditifli işlemlerde proforma fatura bu belge yerine geçer. Teslimattan sonra KOSGEB onaylı fatura sureti istenir.)
c) Destek tutarında teminat (banka teminatı, gayrimenkul ipoteği, Hazine Bonosu)
d) Kesin kabul tutanağı (Akreditifli işlemlerde bu belge teslimden sonra istenir)

İşletici Kuruluşun Desteği Geri Ödemesi

Madde 47-Kurulacak Ortak Kullanım Atölyeleri/Laboratuvarlar/Eğitim Merkezlerine satın alınacak makine-teçhizata verilen KOSGEB desteği için geri ödeme şekli ve süreleri aşağıda verilmiştir.


Tablo 8- Geri Ödeme Planı

Yöre Yıllar / Geri Ödeme Planı (%)
1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl
Gelişmiş Yöre ödemesiz 40 60 - -
Normal Yöre ödemesiz 20 30 50 -
Kalkınmada Öncelikli Yöre ödemesiz ödemesiz 20 30 50

Geri ödemede herhangi bir faiz uygulanmayacak, satın alımın gerçekleştirildiği tarihte verilen KOSGEB katkısı Türk Lirası olarak aynı meblağ üzerinden geri ödenecektir

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Destekleri

Desteğin Konusu

Madde 48- İşletmelerin ve Girişimcilerin; yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamı ve katma değeri artırabilmek amacıyla planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma geliştirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, enformasyon ,yönetim, mevzuat, girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için verilecek eğitim hizmet ve desteklerini gerçekleştirmektir.

Desteğin Kapsamı

Madde 49- İşletmelere ve Girişimcilere, KOSGEB Eğitim Programlarına katılımları için sağlanan destekler ile KOSGEB dışındaki özel veya kamu kurum/kuruluşlarından satın alacakları eğitim hizmetlerine sağlanan destekleri kapsar.

KOSGEB Eğitim Programları

Madde 50- KOSGEB’in stratejik hedefleri doğrultusunda KOSGEB Birimlerince yıllık olarak planlanıp uygulanan ve katılımcıların katılım ücretlerinin KOSGEB tarafından desteklendiği eğitim programları aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlenen Genel Eğitim Programları,

b) Kendi işini kurmak isteyen ve kurulu işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere, İş Planı hazırlama ve İş Planına dayalı işletme yönetimine geçişlerini sağlamak amacıyla yapılan Genel Girişimcilik Eğitim Programları,

c) Üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programı,

d) Eğitmenlere formasyon kazandırmak için düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programıdır.


Destekleme Oranları

Madde 51- KOSGEB Eğitim Programlarına katılan katılımcılara sağlanacak olan destek oranları aşağıda verilmiştir.

a) Süresi oniki saate kadar olan Genel Eğitim Programları % 100 desteklenir; ancak ilgili KOSGEB Biriminin uygun gördüğü durumlarda, bu programlardan %20 oranında katılım ücreti alınabilir. Süresi oniki saati aşan eğitim programları ise %80 desteklenir.

b) Genç Girişimci Geliştirme Programlarına katılım % 100 desteklenir.

c) Süresi oniki saatten az Genel Girişimcilik Eğitim Programları'na katılım % 100 desteklenir. Süresi oniki saatin üzerindeki Genel Girişimcilik Eğitim Programlarına katılım % 90 oranında desteklenir.

d) Eğiticilerin eğitimi programlarına katılım % 50 oranında desteklenir.


KOSGEB Eğitim Programlarına Başvuru ve Değerlendirme

Madde 52-KOSGEB Eğitim Programlarının başvuruları, Eğitim Programları Başvuru Formları ile KOSGEB Birimlerine yapılır. Başvurunun olumlu bulunması halinde, eğitim programı için belirlenen katılımcı ücreti, program başlangıç tarihinden en geç iki gün önce ilgili KOSGEB Birimine ödenir.

Genel Girişimcilik Eğitimleri ve Genç Girişimci Geliştirme Programları, üniversitelerin talepleri üzerine gerçekleştirilir. Genç Girişimci Geliştirme Programlarına yapılan başvurular, KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilerek, katılımcılar belirlenir. 
 

Eğitim Desteği

Madde 53 – KOSGEB Birimlerince yıl içinde uygulanan eğitim programlarında yer almayan konularda, yurt içi özel/kamu eğitim kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve KOSGEB tarafından uygun görülen eğitim programlarında, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda katılımcılara verilen destektir.

Destek Şartları

Madde 54- İşletme, eğitim desteğinden, yıl içerisinde aynı eğitim konularında herhangi bir KOSGEB Biriminin Eğitim Desteği uygulamasından yararlanmamış olması ve eğitim hizmeti alacağı yurtiçi özel/kamu eğitim kurum / kuruluş ve eğitmeninin KOSGEB Eğitmen ve Eğitim Kuruluşları Veri Tabanında yer alması koşuluyla yararlanabilir.


Destek Üst Limiti

Madde 55- Başvurusu uygun bulunan İşletmeye, farklı eğitim programları için bir yılda toplam 4.000 (dört bin) Euro tutarı karşılığı Türk Lirasını geçmeyecek şekilde destek sağlanır.


Destekleme Oranları

Madde 56- Eğitim Desteği oranları Tablo 9 da verilmiştir.

Tablo 9- Eğitim Destek Oranları

Yöre İşletme Katkısı (%) KOSGEB Desteği (%)
Gelişmiş Yöre 30 70
Normal Yöre 20 80
Kalkınmada Öncelikli Yöre 10 90

Eğitim Desteği yalnızca eğitim bedelini kapsar; iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri İşletme ve/veya katılımcıya aittir.

 

 

Eğitim Desteği İçin Başvuru ve Değerlendirme

Madde 57- İşletme, başvurusunu KOSGEB Birimine Eğitim Desteği Başvuru Formu ekinde istenilen aşağıdaki belgelerle birlikte yapar.

a) İmza sirküleri,
b) Proforma fatura, 
c) Talep edilen programa ait gerekli belgeler.
d) İşletmenin elemanlarının eğitim alması durumunda, son dört aylık döneme ilişkin SSK Sigorta Prim Bordrosunun KOSGEB Birimince onaylı örneği

Eğitim Desteği başvurusunun uygun görülmesi halinde İşletme ile KOSGEB Birimi arasında protokol imzalanır.

KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 58- Destek ödemesinin yapılabilmesi için; aşağıdaki belgelerin İşletme tarafından ilgili KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

a) Destek ödeme talep yazısı
b) İşletme adına, eğitim kuruluşu tarafından eğitim hizmet bedeli karşılığında düzenlenen faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği
c) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

Desteğin Konusu

Madde 59- İşletmelerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için ihtiyaç duydukları yurtdışı pazar araştırmalarının, İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar veya Meslek Kuruluşları tarafından, bir İş Planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek sağlanmasıdır.


Desteğin Kapsamı

Madde 60- Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar veya Meslek Kuruluşları tarafından yaptırılacak olan; Yurtdışı Pazar Araştırmalarına verilecek geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Üst Limiti ve Oranları

Madde 61- Destek üst limiti ve oranları aşağıdaki şekildedir;

a) Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmeler için, desteklenmesi uygun bulunan Yurtdışı Pazar Araştırma giderlerinin % 60’ı oranında ve en fazla 5.000 (beşbin) Euro karşılığı Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. İşletme tarafından bu destek kapsamında hazırlanan raporun güncelleştirilmesi talep edildiği taktirde araştırma raporunun güncelleştirilmesi giderlerine Yurtdışı Pazar Araştırma Desteğinin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde üst sınır 2.500 (ikibinbeşyüz) Euro karşılığı Türk Lirası olmak üzere % 60 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

b) Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluşları için; desteklenmesi uygun bulunan Yurtdışı Pazar Araştırma giderlerinin % 50’si oranında ve en fazla 25.000 (yirmibeşbin) Euro karşılığı Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluşu tarafından bu destek kapsamında hazırlanan raporun güncell

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Amaç 
Madde 1- Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek üzere KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın sağladığı desteklerden işletmelerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, 1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, girişimcilere, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık, CE İşaretlemesine ilişkin Test ve Genel Test/Analiz, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Bilgi Ağları ve E-iş, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat, Eğitim, Yurtdışı Pazar Araştırma, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Yurtdışı Daimi Sergilere Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım, İhracata Yönlendirme, Marka Oluşturma ve Tanıtım, İş Geliştirme Merkezi, Yeni Girişimci, Nitelikli Eleman İstihdamı, Bilgisayar Yazılımı, Patent -Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım ve Altyapı, Üstyapı Proje Desteklerinin kapsamı, başvuru ve değerlendirilmesi, destek miktarı, oranı ve ödemenin yapılması ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kuruluş Kanununun 4’üncü ve 12’inci maddeleri hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalardan;

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
İcra Komitesi : KOSGEB İcra Komitesini,
Başkan : KOSGEB Başkanını,
KOSGEBBirimleri : KOSGEB Merkez ve Enstitülerini ,
İşletme : İmalat sanayii sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,
Girişimci : Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
TOBB : Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ni,
TESK : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,
ORTKA : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin tek başlarına veya topluca alamadıkları, üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri geliştirmeyi sağlayıcı nitelikteki makine/teçhizatın satın alınması ile müştereken kurulacak ve yararlanılacak Ortak Kullanım Atölyelerini,
ORTLAB : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Kullanım Laboratuvarlarını,
ORTEM : Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Eğitim Merkezlerini,
İŞGEM : Yeni girişimciler tarafından kurulan İşletmelere işyeri mekanı, ortak kullanım donanımı, danışmanlık vb. hizmetleri sunarak İşletmelerin başarısını artırmayı sağlayan İş Geliştirme Merkezlerini,
DTİ : KOSGEB-Üniversite-Sanayi Odaları arasında düzenlenen işbirliği protokolleri ile oluşturulan ve yeni bir ürün veya üretim teknolojisi geliştiren İşletmelere destek veren Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerini, 
SDŞ : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilen şirketleri,
İşletici Kuruluş : KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmak üzere İşletmelerin bir araya gelerek ve/veya Meslek Kuruluşlarının kurdukları şirketleri, 
Meslek Kuruluşu : TOBB, TESK ve bünyelerindeki odalar, borsalar, birlikler ve bunların katılımları ile kurulan şirket, dernek ve vakıflar, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile buralarda bulunan kooperatif ve dernekler, sektörel/bölgesel bazda ihtisaslaşmış dernek, birlikler, vakıf ve kooperatifleri,
Sektörel Kuruluş : Aynı sektörde faaliyet gösteren İşletmelerin oluşturduğu kuruluşları (kooperatif, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşları)
Organizatör Kuruluş : Pazar araştırma ve ihracatın geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren yetkili kurum/kuruluşları,
Endüstri Bölgesi (EB) : Yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermaye girişini arttırmak amacıyla, sınırları tasdikli arazilerin gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamayacak olan üretim bölgelerini,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) : Yüksek/ileri teknoloji kullanan yada yeni teknolojilere yönelik İşletmelerin belirli bir Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü yada Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkez veya Enstitülerinin imkanla

Regulations