Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/4)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar:

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Türkiye'de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye'de ticari, ticari/sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlandırılabilir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünü haiz şirketleri,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünü haiz şirketleri,

Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri,

Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri,

Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri,

Şirket: Sınai/Ticari, Ticari, Yazılım Şirketlerini,

Yurtdışı Birim: Yurtdışında açılan mağaza, depo, ofis, showroomu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

I- Mağazaların Desteklenmesi

Madde 4 — Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 5 — Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 6 — SDŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

desteklenir.

II- Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

Madde 7 — Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 8 — Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 9 — SDŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

III-Depoların Desteklenmesi

Madde 10 — Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 11 — Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 12 — SDŞ'ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

IV- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Madde 13 — Yurtdışı birimi bulunan;

a) DTSŞ ve SDŞ'lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

c) Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları,

desteklenir.

Madde 14 — Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

V- Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Madde 15 — DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Süresi ve Limitler

Madde 16 — DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'nci maddelerinin (b) bentlerinde belirtilen kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Birimin destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu tarihi esas alınır.

Madde 17 — Bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'nci maddelerinin (a) bentlerinde yer alan demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenebilmesini teminen bu harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin, ilgili birim için ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde, bu Tebliğin 23'üncü maddesi çerçevesinde ibrazı gerekmektedir.

Madde 18 — Bu Tebliğ kapsamındaki destek unsurlarından şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ'ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için yararlandırılabilir.

Madde 19 — DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 13'üncü ve 14'üncü maddesinde belirtilen destek unsurlarından ilk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir.

Madde 20 — DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 15'inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından ilk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir.

Madde 21 — DTSŞ, SDŞ ve şirketler bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'nci maddelerde belirtilen destek unsurlarından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurtdışı birimleri için de yararlandırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme Esasları

Madde 22 — Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların ödeme belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ödemeye ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Ödeme Belgelerinin İbrazı

Madde 23 — Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay (15'inci madde için bu süre 18 aydır) içerisinde,

a) Gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,

b) DTSŞ ve SDŞ'ler tarafından doğrudan Müsteşarlık-İhracat Genel Müdürlüğüne

ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

Madde 24 — Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen DTSŞ, SDŞ ve şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

Madde 25 — Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müeyyide

Madde 26 — Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirket, DTSŞ ve SDŞ'ler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Uygulama

Madde 27 — 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle destek süresi sona ermiş olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.

Madde 28 — 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.

Yetki

Madde 29 — Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek DTSŞ, SDŞ ve şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 30 — Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 5'inci maddesi ile 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi' Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ'ler, her bir yurtdışı birimi için destekten yararlandıkları süre ve destek tutarı, yurtdışı birimin niteliğine göre mahsup edilmek suretiyle bu Tebliğde belirtilen süre ve limitler dahilinde destekten yararlandırılabilirler.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Regulations