Çalışma Konuları

a-  Türkiye'de hizmet ve perakende sektörünü ve buna bağlı sanayii geliştirmek için bu sanayi dalının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yapmak,

b-  Türkiye'de hizmet ve perakende sektörünün markalaşmasını sağlamak ve bu standardın sürdürülmesini temin etmek,

c- Sorunların çözümü için alternatifler üretmek,

d-  Satış-pazarlama ve hammadde tedariki şartlarının uygun hale getirilmesini sağlamak,

e-  Mağaza kiralamalarında birlik ve standardı sağlamak,

f-  Türkiye'de perakendenin geleceği için bir model oluşturmak,

g-  Türkiye perakende sektörünü dünya pazarına yaymak,

h-  İhracata ilişkin düzenlemelerin kolaylaştırılmasını sağlamak,

i- Ülke markalarının dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak.

j-  Dernek, tüm amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü toplantı, açık oturum, sempozyum gibi sosyal etkinlikler yapabilir veya bu amaçla her türlü faaliyetlere katılabilir,

k-  Türkiye'de ve başka yerlerde derneğin amacına uygun düzenlenecek toplantı, fuar, kongre vb. etkinliklere katılabilir,

l-  Üyeleri ve perakende sektörü arasında birlik ve dayanışmayı artırmak için balo konser, giyim fuarı, defile düzenler veya bunlara katılır,

m-  Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için taşınır, taşınmaz mal alır, kiralar ve satabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

n-  Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümleri rine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir,

o-  Amacı ile ilgili olarak her türlü görsel ve yazılı etkinliklerde bulunabilir, gerektiğinde web sayfası açabilir,

p-  Dernek amacına uygun olarak gerektiğinde Hukuk Komisyonu, Piyasa Araştırma Komisyonu, İdare ile İlişkiler Komisyonu, Basınla İlişkiler Komisyonu ve başka komisyonlar kurabilir,

r- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

s-  Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

t-  Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

u-  Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

v-  Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI