Tüzük

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE –1: DERNEĞİN ADI

Birleşmiş Markalar Derneği. Kısaltılmış Adı: BMD’dir. Amblemi Genel Kurul’ca belirlenir. Yurt içinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açabilir.

 

MADDE –2: MERKEZİ

Derneğin İdare Merkezi İstanbul’dur.

 

MADDE –3: ÇALIŞMA YERİ

Darülaceze Caddesi Nadide Sk Sesa Plaza No:30 Kat:3 Şişli-İstanbul sayılı yerdir.

 

MADDE –4: DERNEĞİN AMACI ve FAALİYET ALANI   

Perakende sektöründe faaliyet gösteren üyeler ile perakende alanında faaliyet gösteren şirketlere çeşitli alanlarda hizmet veren üyelerden oluşan BMD, markalarımızın gücünü ve perakende sektörünün etkinliğini artırarak, Türkiye’nin marka ekonomisine dönüşümünü amaçlamaktadır. Türkiye’yi bölge ve dünya modasına yön veren konuma taşımak, İstanbul’u markalar merkezi haline getirmek BMD’nin hedefleri arasında yer almaktadır. BMD, söz konusu bu amacını gerçekleştirebilmek için perakende sektöründe faaliyet gösteren üyelerine çeşitli alanlarda hizmet veren ulusal ve uluslararası şirketlerden de yararlanmaktadır.

Bunun yanında, BMD, Türkiye’de markalaşma sürecini tamamlamış veya bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetmiş üyelerinin ve bu üyelerine çeşitli alanlarda hizmet veren üyelerinin yurtdışına açılarak veya yurtdışında daha da büyüyerek uluslararası rekabette önde olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. BMD, bu amacını gerçekleştirebilmek için gerek perakende sektöründe faaliyet gösteren üyelerin ve gerekse perakende sektöründe faaliyet gösteren üyelerine çeşitli alanlarda hizmet veren üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve sektörel sorunlara çözüm üretmek üzere çalışmalar yürüten BMD, sektörde değişimlere öncü olmayı hedeflemekte, üyeleri arasında eşgüdüm yaratarak, birlik ve dayanışma, bilgilenme ve eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Kamuoyuna ve tüketicilere karşı sorumluluk bilincinin ve mesleki güvenilirlik kriterlerinin perakende sektöründe daha da güçlenmesini hedefleyen BMD, ticari ahlakla bağdaşmayan yapılanma ve faaliyetlerin de karşısında yer almakta, bunların üye markalarına zarar vermemesi için gerekli önlemleri almayı amaçlamaktadır.

 

MADDE –5:

A- DERNEĞİN AMACI KAPSAMINDA FAALİYET KONULARI

 

 1. Türkiye’de perakende sektörünün markalaşmasını sağlamak ve bu doğrultuda perakende sektöründe faaliyet gösteren kişilere hizmet veren kişilerden yardım alarak, Türk ekonomisinin daha fazla katma değer üretebileceği markalı ekonomiye dönüşümüne destek olmak, 

 2. Türk hazır giyim sektörü başta olmak üzere, Türk markalarının üretici kimliğinin markalı ekonomi içinde daha fazla katma değer üretecek perakende faaliyetlerine dönüşümünü sağlamak üzere strateji ve yol haritaları oluşturmak, 

 3. Perakende sektöründe faaliyet gösteren kişilere sağladıkları hizmetler ile perakende sektörünün aktörlerinden olan üyelerin, sektörel sorunlarını tespit etmek; bu sorunlara çözüm olabilecek metotlar geliştirmek,

 4. Marka ekonomisinin yararlarını kamuoyuna aktarmak, marka ekonomisine geçişin önündeki engellerin belirlenerek bunların kaldırılmasına çalışmak,

 5. Türk markalarının ve perakende sektörünün dünya markaları ile uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerini sağlamak, Türkiye’de perakendenin geleceği için bir model oluşturmak,

 6. Üyelerin ve toplumun diğer kesimlerinin bilgi ihtiyacına yanıt vermek üzere, Türkiye’deki ve dünyadaki sektörel gelişmelerin izlenebileceği bilgi ve güncelleme kaynakları sunmak, sektörel veri toplamak için altyapı oluşturmak ve bu veriyi üyeleriyle paylaşmak,

 7. Üyelere teknik gelişmeleri takip, hukuki konularda uyarı ve bilgi desteği sağlamak, profesyonellere birbirlerini tanımaları, iş birliği içinde olmaları ve proje geliştirmeleri için olanak yaratmak,

 8. Bir koordinasyon ve danışma merkezi rolü üstlenerek, üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olmak, fikir paylaşımı platformu görevi üstlenmek, perakendenin farklı faaliyet alanlarındaki üyelerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak,

 9. Üyelerinin kiralama koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, rekabete aykırı olmayan bir bilgi paylaşımı platformu yaratmak,

 10. Fikri mülkiyet hakları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek, haksız rekabet, patent ve tescil sorunları, taklitle mücadele gibi konularda çalışarak üyelerinin bu alanlardaki sorunlarına çözümler üretmek, uluslararası kurumlarla iş birlikleri yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olmak,

 11. Kamu nezdinde markanın ve perakendenin imajının yükseltilmesi amacıyla lobi faaliyetlerini etkin biçimde yürütmek ve perakendeyi etkileyen konularda proaktif olmak,

 12. Bu kapsamda, sektörü ilgilendiren yasal konuları izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak, ilgili resmi kurumlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olmak, üyeleri için rekabete aykırı olmayan bir lobi faaliyeti yürütmek,

 13.  İthalat-ihracat, hammadde tedariki, satış-pazarlama, reklam-tanıtım, görsel mağazacılık, tasarım, e-ticaret vb. perakende ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı konularda çalışmalar yürütmek, bu alanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler önermek,

 14.  Perakendenin bir meslek olarak gençler arasında yaygınlaştırılmasını teminen eğitim ihtiyaçlarının tesbiti ve raporlanması yoluyla geleceğin İK ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurmak ve ülkenin eğitim politikasını yönlendirmek,

 15. Perakende sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapmak, projeler üretmek, eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak üyelerinin ve üye firmalarda çalışanların katılımlarına yönelik eğitim programları düzenlemek

 16. Meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak, bu okullarda okuyan öğrencilerin sektöre kazandırılmasına yönelik projeler üretmek,

 

B- DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME ŞEKLİ

 1. Dernek, tüm amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ve başka yerlerde, toplantı, açık oturum, sempozyum, seminer, konferans vb. etkinlikler yapabilir veya bu etkinliklere katılabilir,

 2. Üyeleri arasında ve sektör içinde birlik ve dayanışmayı arttırmak ve sosyalleşme için ortam yaratmak üzere balo, konser, fuar, defile vb. sosyal, kültürel ve bilgi paylaşımına yönelik etkinlikler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir,

 3. Bilgi paylaşımı amacıyla her türlü araştırma, inceleme, değerlendirme, rapor, sunum vb. veri çalışma yapar veya yaptırabilir,

 4. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için taşınır, taşınmaz mal alır, kiralar ve satabilir, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

 5. Yardım toplamaya ilişkin kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir,

 6. Amacı ile ilgili olarak her türlü görsel ve yazılı etkinliklerde bulunabilir, gerektiğinde web sayfası açabilir,

 7. Dernek, faaliyetleri kapsamında, uygun gördüğü sayıda ve isim altında komite, komisyon ve benzeri çalışma grupları kurabilir,

 8. Dernek üyesi firmalarda çalışan profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere, profesyonellerden oluşan komisyon, komite ve benzeri çalışma grupları kurulabilir,

 9. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 10. Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir,

 11. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez,

 12. Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir,

 13. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir. Yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

 14. Dernek tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet alanları kapsamında üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için, kendi adına, üyelerinin haklarının tespiti ve/veya hukuka aykırı durumunun giderilmesi ve/veya üyelerinin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için 3. kişilere dava açabilir.

 

MADDE–6: DERNEĞİN KURUCULARI

Adı – Soyadı Adresi  Tabiiyeti Mesleği

Süleyman Nazif Orakçıoğlu 59. ada manolya 4-2B-49 Ataşehir T.C İşadamı

Emir Eren Sahilyolu 64 Erenkonak Kızıltoprak T.C Ticaret

Feyzi Şadan Atabek İstanbul Cd. Rab. Ap. 20/4Bakırköy T.C Sanayici

Ahmet Sait Kavurmacı Sözer Sk Azim Ap. 4A Bakırköy T.C Ticaret

Yalçın Ayaydın Çınar 09 Cd. Villa C4 Bahçeşehir T.C Ticaret

Ümit Zaim Cevdetpaşa Cd. 108/3 Bebek T.C Sanayici

Vehbi Kahveci Otoyolcular 7/A K:5 D:22.Levent T.C Avukat

Kamil Özçoban Beyazköşk44/33-34A1B.Ziverbey T.C Ticaret

Melih Celet Kulup Sk. Huzur ap. 6/6 Yeşilköy T.C Sanayici

Mehmet Levent Özçoban Bodur sk. No:27/7 Bebek T.C Tekstil

Fethi Saruhan Tan Selim Ragı Emeç Sk. 21 Suadiye T.C Serbest

Ali Fethi Agralı Dalyan korusu Sk. N.19 D.Z Sarıyer T.C Serbest

Muharrem Toplusoy Çavuşbaşı c. Lalezar Kon. 9 T.C İşadamı

Nurettin Kantarelli 60. Ada Akasya N.3-6 D:3 Ataşehir T.C Yönetici

Aykut Hamzagil Bitlice Sk.No:11 Kestel-Bursa T.C Ticaret

 

MADDE –7: DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA ŞARTLARI

1. Fiil Ehliyetini kullanma hakkına sahip olmak

2. 18 yaşını bitirmek,

3. Derneğin gayelerini benimsemek,

4./a Perakende Sektörü Üyeleri

Fiil Ehliyetine sahip herhangi bir hazır giyim firması veya perakende sektöründe faaliyet gösteren markalaşmış firmalar tüzel kişiliklerini koruyarak derneğe, Perakende Sektöründeki Üyeler statüsü ile üye olabilirler.

Bu üyeler, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler ile temsil edilen, seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

 

4/b. Perakende Sektörüne Hizmet Sağlayan Tedarikçi Üyeler

Fiilen perakende sektöründe faaliyet göstermeyen fakat perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli alanlarda tedarikçi olan/ hizmet sağlayan fiil ehliyetine sahip firmalar, Perakende Sektörüne Hizmet Sağlayan Tedarikçi Üyeler statüsünde derneğe üye olabilirler. Bu firmaların iştigal konusunun perakende sektörüne çeşitli alanlarda hizmet vermek olması yeterlidir.

 

Bu üyeler, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler ile temsil edilen, seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

 

5.İki dernek üyesi tarafından takdim edilmek,

6.Hazır giyim firması sahibi veya ilgilisi olmayıp, derneğin amaçlarına hizmet etmekte faydalı olacağına inanılan kişiler fahri üye olarak kabul edilebilirler,

7.Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

8.Onursal Üye: Dernek amaçlarına uygun üstün hizmetlerde bulunmuş olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.

9..Henüz markalaşmamış olan, ancak markalaşma yolunda önemli mesafe kat eden tüzel kişiler, Yönetim Kurulunun kararı ile “aday üye” sıfatını kazanabilirler. Aday üyeler Derneğin toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılabilirler, iletişim ağı kapsamına alınırlar. Aday üyeler oy, seçme, seçilme ve karar alma hakkına sahip değildirler. Yönetim Kurulu, aday üyelerin statülerini bir yıldan uzun olmayan aralarla gözden geçirir.

 

MADDE -8 ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye istifasını Yönetim Kuruluna yazılı olarak vermek şartı ile istediği zaman dernek üyeliğinden çıkabilir.

 

MADDE -9 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Bir üyenin Dernekten çıkarılması için Yönetim Kurulu'nun meseleyi Etik Kurulu'na tahkik ve tetkik ettirmesi gerekir. Etik Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na sunulan rapor sonrasında üyelikten çıkarma hakkında nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Çıkarma kararına karşı üyenin kanuni müracaat hakkı saklıdır.

Dernekten çıkarılma Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanarak yapılabilir:

1- Dernek çalışmalarına aykırı hareketlerde bulunmak,

2- Derneğin amaçlarına ulaşmasına ve gelişmesine mani olacak davranışlarda bulunmak,

3- Bu tüzük ve bu tüzüğe göre çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine riayetsizlik veya Dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

4- Derneğe verilmesi gereken aidat vs. borç ve taahhütleri makbul ve muteber bir sebep olmadan (bu sebebin takdiri Yönetim Kurulu'na aittir) altı aydan fazla geciktirmek,

5- Yürürlükteki mevzuata aykırı veya etik dışı faaliyetlerle kamuoyu ve tüketiciler nezdinde sektörün, derneğin ve üye markaların itibarını zedelemek, dernek üyeleri arasındaki düzeni ve dayanışmayı bozucu nitelikte davranışlarda bulunmak.

 

MADDE 10: ORGANLAR

Derneğin organları:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

4. Etik Kurulu

 

MADDE -11: ORGANLARDA ÜYELİK

Genel Kurul'da organlara asil üyelerle birlikte yedek üyeler de seçilir. Organdaki üyeliği herhangi bir sebeple sona eren asil üyelerin yerine sırası ile en çok oy almış olan yedek üye çağrılır.

 

GENEL KURUL

MADDE -12: KURULUŞ

Genel Kurul Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

MADDE -13: TOPLANTI ZAMANI

Genel Kurul her yıl Şubat ayı içinde Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile toplanır. Ancak Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimi üç yılda bir yapılır.

 

MADDE -14: TOPLANTI ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.

 

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir

 

İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

MADDE -15: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul'a ancak aidat borcu olmayan üyeler katılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerlerine girerler. Genel Kurul toplantısını Dernek Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekillerinden biri açar ve yoklama yaptırır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunduğu anlaşılırsa Genel Kurul teşekkül etmiş sayılır.

 

İlk toplantıda birinci fıkrada belirtilen yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

MADDE -16: BAŞKANLIK DİVANI

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile bir Yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.

 

MADDE -17: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en yüksek merci olup, kanunların kendisine verdiği bu tüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır. Genel Kurul toplantılarınca önceden gündemde belirtilmiş bulunan konular görüşülür ve karara bağlanır.

 

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1-Dernek hesaplarını incelemek, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğinde bu organları ibra etmek,

2- Derneğin bütçesini görüşüp karara bağlamak,

3- Yönetim, Denetim ve Etik Kurulu üyelerini seçmek,

4- Üyeleri için dayanışma ve yardım fonları kurmak, bunların kullanılma şartlarını tespit ve ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

5- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulan hususları görüşüp karara bağlamak,

6- Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından getirilen hususları ve yapılan teklifleri görüşüp karara bağlamak,

7- Tüzükte değişiklik yapmak,

8- Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, bir tasfiye komisyonu seçmek üzere karar vermek,

9- Ana tüzüğün diğer maddelerinde bildirilen yetkileri kullanmak,

10- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

11- Derneğin üst kuruluşlara katılması, ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek,

12- Derneğin amaçları dahilinde taşınmaz mallarının 3. kişilere kiraya verilmesi veya bila bedel kullandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

13- Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurmak, şirket kurucu ortağı olmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak, vakıf kurmak veya kurulmuş vakıflara iştirak etmek hususunda karar vermek, derneğin kurulan bir şirkete ortak olmak veya şirket kurmak yönünde karar alması durumunda konulacak sermayenin dernek kaynaklarından veya iktisadi teşekkül kaynaklarından karşılanması yönünde karar vermek.

14- Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

15- Derneği bir üst kuruluşlarda temsil edecek delegeleri seçmek.

 

MADDE -18: KARARLAR

Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Genel Kurul karar ve görüşme tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE -19: OLUŞUMU

Yönetim Kurulu 3 yıl süre için seçilen 20 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE -20: TOPLANTI ZAMANI

Yönetim Kurulu, gerek gördüğü zaman ve sıklıkta, Başkanın, bulunmadığı takdirde Başkan yardımcılarından birinin veya Genel Sekreterin çağrısıyla toplanır. Mazereti olmadan arka arkaya üç oturum gelmeyen üyenin üyelik sıfatı kendiliğinden düşer.

 

MADDE 21: TOPLANTININ YÖNETİMİ:

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve yeteri sayıda Başkan Yardımcısı seçer. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde sırası ile Başkan Yardımcılarından birisi yönetir. Tutanaklar Genel Sekreter tarafından tutulur ve üyeler tarafından imzalanarak usulüne uygun olarak saklanır. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Yönetim Kurulunda kararlar açık oyla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Sekreter de katılır.

 

MADDE -22: GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Yönetim Kurulu toplantılarında önceden bildirilmiş bulunan gündem maddeleri görüşülür ve karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1- Çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve Genel Kurula sunmak,

2- Hazırlanan bütçeyi görüşmek karara bağlamak ve genel kurula sunmak.

3- Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantısına karar vermek,

4- Bütçe fasılları arasında her faslın yüzde yirmi beşini aşmak üzere nakiller yapmak,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

6- Derneğin bütçede öngörülen miktardan fazla olarak geliri artırdığı takdirde ve lüzumu halinde bütçenin gider fasıllarınca da bu artışa uygun ilaveler yapmak,

7- Derneği resmi veya hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek,

8- Mevzuat hükümleri ile bu tüzükte gösterilen diğer vazifeleri yapmak,

9- Üyeler arasında dayanışma komisyonları kurarak iş kolunun meslek, eğitim ve pazarlama gibi konuları incelemek, bu konularda gerekli kararları almak,

10 Gerekli gördüğü hallerde Derneğe üye işverenleri istişari Genel Kurul niteliğinde toplantıya çağırmak,

11- İş kolunun ortak sorunları için üyeleri arasında veya dışarıdan uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurmak, başkanlarını atamak, her ay gelen raporları incelemek görüş bildirmek.

12- Genel Sekreterin İstihdamına karar vermek.

13- Yıllık faaliyet planını ve takvimini onaylamak.

14-Yeni üyeleri onaylamak ve üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarma hakkında karar vermek

15-Temel konularda stratejiyi ve genel politikayı belirlemek.

16-Sektörü ilgilendiren strateji konularda, başkanın basın beyanlarının ana çerçevelerini belirlemek.

17-Derneği bir yıldan fazla taahhüt altına sokan konularda karar vermek.

18- Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek iktisadi işletmesi kurmak, vakıf kurmak veya kurulmuş vakıflara iştirak etmek için gerekli işlemleri yapmak, yetkileri kullanmak, ticari işletmeye ve/veya vakıfa ayrılacak sermaye miktarı ve türü hakkında karar vermek.

 

DENETİM KURULU

MADDE -23: KURULUŞ

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeler ilk toplantılarında aralarından bir Başkan, bir raportör üye seçerler. Üyelerin görev süresi üç yıldır.

 

MADDE -24: GÖREV VE YETKİLERİ

1- Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla tetkik etmek ve sonucu bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunmak, gerektiğinde Yönetim kurulundan izahat istemek,

2- Üç yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

3- Yönetim Kurulu'nun havale edeceği araştırma ve incelemeyi yapıp sonucu bir raporla bildirmek,

4- Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

 

ETİK KURULU

MADDE -25: KURULUŞ

Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk toplantılarında aralarından bir Başkan seçerler. Üyelerin görev süreleri üç yıldır.

 

MADDE -26: GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun isteğiyle üyelerin Dernek amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini araştırıp, uymayanlar hakkınca ihbar ve tevbih cezası vermek, dokuzuncu maddede yazılı çıkarma cezası için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

 

MADDE -27: ORGANLARA SEÇİLENLERİ BİLDİRME

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, genel kurul sonuç bilgileri ile dernek organları asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerin kimlik bilgileri elektronik ortamda ilgili resmi kuruma bildirilir.

 

MADDE -28: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI-GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİNİN BELİRLENME ŞEKLİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

-Giriş ve üye aidatları,

-Tüzel ve özel kişilerden alınan bağışlar ve yardımlar,

-Her türlü yayın ve piyango satışı ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri organizasyonlarda elde edilen gelirler

-İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler

-Reklam Gelirleri

-Banka ve Menkul Kıymetler faiz gelirleri

-Dernek mal varlıklarından elde edilen gelirler

-Yardım toplama faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

-Diğer gelirler

 

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli: Üyelerin bulundukları gruba göre giriş ve yıllık ödentiler yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Ödentilerin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulunca yerine getirilir. Yıllık ödentiler her yıl 15 Mart tarihine kadar ödenir.

Yeni üyenin ilk yıl için ödeyeceği yıllık ödenti hesaplanırken, öncelikle yıllık ödenti 12 aya bölünür. Aylık tutar, üyeliğin Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği ay da dahil olmak üzere, yıl sonuna kadar olan ay sayısıyla çarpılır. Bulunan tutar ilk yıl ödentisi olarak üyeden tahsil edilir.

 

MADDE -29: GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA USUL VE BORÇLANMA USULLERİ

Giriş ödentisinin tamamı dernek Yönetim Kurulunun asıl ve aday üyeliğe kabul işleminin tebliği tarihinden itibaren öngörülen 15 günlük süre içinde ödenir. Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz, ya da kasa fişi aranır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan kişi tarafından imzalanır. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

 

29.1.Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim kuruluna yetki verilmesi gereklidir.

 

MADDE -30: ZAMANINDA ÖDEME YAPILMASI

Yıllık aidatını ve Derneğe ait olan sair mali taahhütlerini tespit edilen esaslar dairesinde ve zamanında ödemeyen üyeye ve aday üyeye yazı ile uyarıda bulunulur. Yazılı uyarıya rağmen borcun kabul edilebilir bir mazeret bildirilmeksizin yönetim kurulunun tespit ettiği süre içinde ödenmemesi ve gecikmenin 1 yılı aşması halinde Yönetim Kurulu üyenin Dernekten çıkarılmasına karar verebilir. Borcun gecikme sebebini kabul veya reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE -31: SARFİYAT

Derneğin sarfiyatı, bütçesine göre ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Genel Sekreter bu kararları yürütür.

 

MADDE -32: İLZAM YETKİSİ

Yönetim Kurulunca seçilecek iki üyenin veya bir üye ile Genel Sekreter'in müşterek imzaları Derneği ilzam eder.

 

MADDE -33: MESLEKİ DAYANIŞMA

İş kolunun ortak menfaat ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, Dernek organlarınca usulüne uygun olarak alınacak üyelerin birlik ve dayanışması ya da mesleki ahlak kuralları ile ilgili kararlara ve yasal davranışlara, üyeler uymak zorundadır.

 

MADDE -34: DERNEK DEFTER VE KAYITLARI

Dernek, Defter ve kayıtlarını 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği”nin 31.32.33.ve 34.maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

 

MADDE -35: Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Birleşmiş Markalar Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE- 36: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulunun Genel Kurul gündemine alması veya Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10 tarafından gündeme alınmasının yazılı olarak talep edilmesi halinde yapılabilir.

Genel Kurulun İlk toplantısında tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün toplantıda hazır olması ve değişiklikleri kabul etmesi gereklidir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmamakla birlikte bu toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır. İkinci toplantıda Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan 2/3 çoğunluğudur.

 

MADDE-37: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE-38: FAHRİ ÜYELER

Derneğe faydalı olmuş ya da olacağı düşünülen kişiler Yönetim Kurulu tarafından o dönem için fahri üye olarak kaydedilebilirler. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler oy hakları yoktur.

 

MADDE-39: HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE-40: YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca, hizmet ve perakende sektörünün geniş bilgi ve deneyim sahibi duayenleri arasından üç yıl için seçilir. Derneğin eski başkanları Yüksek İstişare Kurulu’nun doğal ve daimî üyeleridir. Yüksek İstişare Kurulu; üyelerinin seçimini izleyen bir ay içinde toplanarak üyeleri arasından bir başkan ve yeterli sayıda başkan yardımcısı seçer. Yüksek İstişare Kurulu gündemini, çalışma yöntemini ve toplantı zamanını kendisi belirler. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu dışındaki diğer kurullarında görev alabilirler.

 

Görevleri:

Yüksek İstişare Kurulu derneğin en üst danışma organıdır. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile öneri mahiyetinde kararlar alır. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konular üzerinde yaptığı araştırma ve gözlem sonuçlarını bildirir. Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcıları ve yönetim kurulunun kendi içinden uygun göreceği üyeler katılabilir.

 

MADDE 41

GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen zaman ve şekilde sözleşmeli olarak atanır. Genel Sekreter, Derneğin;

1 Çalışanlarının koordinasyonundan,

2 Derneğin gerekli tüm idari ve mali işlerinin yürütülmesinden,

3 Dernekler Kanunu gereğince bulundurulması gereken tüm resmi defterlerin tutulmasından,

4 Dernek hesaplarının eksiksiz ve mevcut kanunlar çerçevesinde tutulmasından,

5 Mevcut ve kurulacak olan tüm sektörel komitelerin ve alt komitelerin koordinasyonundan,

6 Komiteler ve Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyon ve raporlamadan,

7 Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu’nun muhaberatından,

8 Derneğin gelirlerini artırıcı faaliyetlerin koordinasyonundan ve uygulanmasından,

9 Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak diğer yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin koordinasyonundan,

10 Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer işlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Genel Sekreter görevini Yönetim Kurulu bünyesinde, oy hakkı olmaksızın, doğrudan Yönetim Kuruluna sorumlu olarak yerine getirir.

 

MADDE 42

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

MADDE 43

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 44

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

MADDE 45

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Kasım ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI