Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/7)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma 
Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2005/7)

MADDE 1- 09/01/2005 tarihli ve 25695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğ”in İthal Lisansı Başvuru Formunda (EK:II) “İthal Lisansı Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
EK-1: Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
EK-2: İthal edilecek maddeye ait proforma faturanın aslı veya proforma fatura ya da faturanın noter tasdikli suretinin aslı, (Proforma fatura veya faturanın üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı ve değeri her bir madde için ayrı ayrı belirtilmeli, FOB bedelinin yanı sıra CİF bedeli oluşturan navlun sigorta vb. giderler de ayrıca gösterilmelidir.)
EK-3: Taahhütname
EK-4: Son iki yıla ait vergi levhasının sureti.”
MADDE 2-Bu Tebliğ 09/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Mevzuat

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI