KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ - 2

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ - 2

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room) Katılım Desteği

  Desteğin Konusu

Madde 84- İşletmelerin belirlenen hedef ülkelerde firma ve ürünlerini tanıtma ve bu pazarlarda sürekliliklerini koruma, marka imajı oluşturma ve uluslararası pazarlarda yer almaları amacıyla yurtdışında düzenlenen daimi sergilere altı ayda bir değerlendirilmek üzere en fazla bir yıl süreyle ürün sergileme amaçlı katılımlarına destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 85- İşletmelere ve SDŞ'lere,Yurtdışındaki Daimi Sergilere katılmaları için verilen geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Unsurları ve Oranları

Madde 86- Destek unsurları ve oranları aşağıda yer almaktadır.

a) Ürün Sergileme Desteği: Her İşletme veya SDŞ'ye en az 6 m 2 ve en fazla 30 m 2 için metrekare başına katılım ücretine % 75 oranında destek sağlanır. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metre kare başına daimi sergi katılım ücretine stant kirası, stant konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu, yurtdışı nakliye ve depolama giderleri, gümrük işlem giderleri ve nakliye sigortası gideri dahildir.

b) Ulaşım Desteği: Ürün sergileme desteğine hak kazanan her İşletme veya SDŞ'den bir yetkili temsilcinin daimi serginin düzenlendiği yere ekonomik tarife üzerinden havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine % 50 oranında, katıldığı dönem içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere destek sağlanır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 87- Desteğe ilişkin gelen taleplerle ilgili başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır:

•  Başvuru

İşletme veya SDŞ tarafından; hedef ülkelerde düzenlenecek olan daimi sergiye ilişkin; Yurtdışı Daimi Sergi Katılımı İş Planı ekinde daimi serginin niteliği, kapsamı, düzenlenme dönemleri ve katılım koşullarını içeren bilgi ve belgelerle KOSGEB Birimine başvurulur.

Desteklenmesi uygun bulunan işletme veya SDŞ'lerden aşağıdaki belgeler istenir:

1) Başvuru formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki ürün ve/veya İşletme/SDŞ tanıtım materyalleri

2) İmza sirküleri

b) Değerlendirme

Daimi serginin KOSGEB hedeflerine uygunluğu, Organizatör Kuruluşun daimi sergi vb. faaliyetlerle ilgili daha önceki performansı , İşletmelere yönelik yükümlülüklerini tam ve kusursuz olarak yerine getirmesi ve katılımcı İşletmelerin beklentilerinin karşılanması gibi hususlar göz önüne alınarak işletmenin başvurusu değerlendirilir.

Destek Şartları

 

Madde 88- Bir İşletme veya SDŞ aynı yıl içinde en fazla iki yurtdışı daimi sergi için KOSGEB desteğinden yararlanır. Bir İşletme veya SDŞ aynı Yurtdışı Daimi Sergi'ye katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB'in bu desteğinden faydalanamaz .

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 89- Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletme veya SDŞ' ye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) Ulaşım bileti aslı (gidiş-dönüş)

c) Ulaşıma ilişkin seyahat acentası kapalı faturasının aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği

d) Ürün sergileme kapalı faturaları asıllarının KOSGEB Birimince onaylı örnekleri

e) Daimi Sergi Katılım Sözleşmesi aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği

f) İşletme veya SDŞ tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

e) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu

Ürün sergileme faturaları olarak, stant kirası, stant konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu, yurtdışı nakliye ve depolama giderleri, gümrük işlem giderleri ve nakliye sigortası ile ilgili kapalı faturaların aslı ile birlikte bunların onaylı tercümelerinin KOSGEB'e teslim edilmesi gerekmektedir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

Desteğin Konusu

Madde 90- İşletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan, Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve her yıl Resmi Gazete'de duyurulan Yıllık Yurtiçi Fuar Takvimi Tebliği'nde yer alan Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 91- İşletmelere, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Unsurları ve Oranları

Madde 92- İşletmelere, aşağıda yer alan oranlarda KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek sağlanır.

Ürün Sergileme Desteği; Her İşletmeye en az 6 (altı) m 2 ve en fazla 24 (yirmidört) m 2 için metre kare başına katılım ücretinin en fazla 100 (yüz) ABD Dolar karşılığı Türk Lirası kısmına, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilen illerin kalkınmışlık düzeyi kapsamında gelişmiş ve normal yörelerden katılacak İşletmelerin, metre kare başına fuar katılım ücretinin % 50' si oranında, kalkınmada öncelikli yörelerden katılacak İşletmelerin, metrekare başına fuar katılım ücretinin ise % 60' ı oranında destek sağlanır.

Organizatör Kuruluşun Değerlendirilmesi

Madde 93- KOSGEB tarafından Organizatör Kuruluşların değerlendirilmesinde fuar organizasyonu ile ilgili daha önceki performansları , İşletmelere yönelik yükümlülüklerini tam ve kusursuz olarak yerine getirmeleri ve katılımcı İşletmelerin beklentilerini karşılayabilmeleri gibi hususlar göz önüne alınır. Bu değerlendirme sonunda fuarın destek kapsamına alınıp alınmamalarına karar verilir.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 94- Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB Birimine başvurur:

1-Başvuru formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri formu ve eki ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri

2-İmza sirküleri

b) Değerlendirme

İşletmenin katılım başvurusu değerlendirilir ve sonuç İşletmeye bildirilir.

Destek Şartları

Madde 95- Fuarın toplam ürün sergileme alanının % 25'ini aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 600 (altıyüz) m 2 ‘yi geçmeyecek şekilde katılacak İşletmeler için destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul aranmaz. Bir İşletme, aynı Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarına katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB'in bu desteğinden faydalanamaz.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 96- Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) Ürün sergileme kapalı faturası aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği

c) Fuar katılım sözleşmesi aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği

d) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

e) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım Desteği

Desteğin Konusu

Madde 97- KOSGEB tarafından yapılacak bölgesel ve sektörel bazlı pazar araştırma ve analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve Meslek Kuruluşları ile yapılacak işbirliği çalışmaları çerçevesinde tespit edilecek bölgelerde belirlenecek sektör ve ürün/ürün grupları için, KOSGEB tarafından, en az 5.000 (beş bin) metrekarelik stant alanını kapsayacak şekilde düzenlenecek olan yurtiçi bölgesel fuarlara İşletmelerin katılımlarına destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 98- İşletmelere, yurtiçinde KOSGEB tarafından düzenlenen Bölgesel Fuarlara katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Oranı

Madde 99- KOSGEB ile Organizatör Kuruluş arasında yapılacak protokolda yer alan esaslar dahilinde, Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarı'na katılan her İşletmeye en az 6 (altı) m 2 ve en fazla 24 (yirmidört) m 2 stant alanı için metrekare başına katılım ücretine % 75 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarın Düzenlenmesi

Madde 100- KOSGEB tarafından tespit edilen bölgede Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarı'nın düzenlenebilmesi için gerekli koşullar hazırlanarak, KOSGEB Mevzuatına göre Organizatör Kuruluş belirleme çalışması yapılır. KOSGEB ile belirlenen Organizatör Kuruluş arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde fuar organizasyonu gerçekleştirilir.

Organizatör Kuruluşun Değerlendirilmesi

Madde 101- KOSGEB tarafından Organizatör Kuruluşların değerlendirilmesinde fuar organizasyonu ile ilgili daha önceki performansları , İşletmelere yönelik yükümlülüklerini tam ve kusursuz olarak yerine getirmeleri ve katılımcı İşletmelerin beklentilerini karşılayabilmeleri gibi hususlar göz önüne alınır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 102- Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB Birimine başvurur:

1) Başvuru Formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri

2) İmza sirküleri

b) Değerlendirme

İşletmenin katılım başvurusu değerlendirilir ve sonuç, yazılı olarak bildirilir.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 103- Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra Organizatör Kuruluş' a yapılır.

•  KOSGEB ile Organizatör Kuruluş arasında yapılan protokol

•  İşletmeler tarafından Organizatör Kuruluş hesabına yatırılan katkı paylarını gösteren banka ekstreleri

c) Organizatör Kuruluşun İşletmeler için düzenlediği Fuar Katılım Sözleşmeleri asıllarının KOSGEB Birimince onaylı örnekleri

d) Organizatör Kuruluş / İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

ON ALTINCI BÖLÜM

İhracata Yönlendirme Desteği

Desteğin Konusu

Madde 104- İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve dünya pazarlarından pay alabilmelerini teminen pazar araştırma ve ihracatı geliştirme konusunda faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alarak gerçekleştirecekleri çalışmalara destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 105- İşletmelerin ihracat yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları; hizmet satın alımlarına sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Unsuru

Madde 106 İşletmenin ihracat bağlantısı yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu danışmanlık, rehberlik, eğitim, iş görüşmesi organizasyonları vb. hizmetlerin satın alınmasına KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde107- Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır:

a) Başvuru

İşletme tarafından İhracata Yönlendirme Destek talebi için, aşağıdaki belgeler ile KOSGEB Birimine başvurulur.

1) Destek talep yazısı

2) İş Planı

3) İmza sirküleri

•  Değerlendirme

İşletme başvurusu ve İş Planı incelenerek, değerlendirmeyi müteakip alınan karar, başvuru sahibine bildirilir .

Destek Oranı

Madde 108- Destek oranları aşağıdaki şekildedir;

İşletmelerin ihracata yönelik olarak aldıkları hizmet sonunda en az 10.000 (onbin) Euro tutarında ihracat bağlantısı gerçekleştirmeleri halinde KOSGEB tarafından, şirketten alınan hizmetlere ilişkin giderin %50'si oranında ve en fazla 5.000 (beşbin) Euro karşılığı Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek Şartları

Madde 109- Destek şartları aşağıdaki şekildedir;

a) Bu destekten hiç ihracat yapmamış veya bulunduğu son 2 (iki) yıl içinde 10.000 (onbin) Euro'dan az ihracat yapmış olan İşletmeler faydalanabilir.

b) Bir İşletme bu destekten bir defa faydalanabilir.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 110- Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı.

b) Gerçekleştirilen ihracat bağlantısına ilişkin bilgi ve belgelerin KOSGEB onaylı örneği. (yabancı dilde olması halinde bu bilgi ve belgelerin tercümelerinin onaylı örnekleri)

c) İşletmenin, hizmet aldığı firmaya ödediği miktar karşılığında aldığı kapalı faturanın KOSGEB onaylı örneği.

d) İşletme ve hizmet aldığı şirket arasında İş Planı çerçevesinde yapılan sözleşme veya protokol'ün KOSGEB onaylı örneği.

e) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura aslı.

f) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu

ON YEDİNCİ BÖLÜM

Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği

Desteğin Konusu

Madde 111 - İşletmelerin marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi , ürünlerinin kendi markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınmaları ve tutunmalarının sağlanması, ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi vb. amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında tanıtım amaçlı için gerçekleştirecekleri çalışmalarına geri ödemesiz destek verilmesidir.

Desteğin Kapsamı

Madde 112- Teknoloji Geliştirme Merkezleri, DTİ, İŞGEM' de yer alan İşletmeler ile Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere bir İş Planı çerçevesinde özgün tasarım, ürün çeşitlendirme, rakiplerinin etkinlik analizi vb. Marka Oluşturma ile ürün/işletme tanıtım amaçlı faaliyetlerine sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Oranları ve Üst Limitleri

Madde 113- İşletmelere, Marka Oluşturma ve Tanıtım faaliyetleri için aşağıda yer alan oranlarda geri ödemesiz destek sağlanır;

a) Marka oluşturma faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50'si oranında destek verilir. Destek üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50' si oranında destek verilir. Destek üst limiti 5.000 (beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 114- Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB Birimine başvurur;

1)Destek talep yazısı , Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve mevcut ise eki ürün ve İşletme tanıtım materyalleri

2) İş Planı,

3) Marka Tescil Belgesi,

4) Marka oluşturma veya tanıtım faaliyetlerine ilişkin fiyat teklifleri veya proforma fatura gibi maliyetlerle ilgili bilgi ve belgeler. Bu bilgi ve belgelerin yabancı dilde olması halinde tercümelerin onaylı örnekleri .

5) İmza sirküleri

•  Değerlendirme

KOSGEB tarafından İşletmenin talebi değerlendirilir ve uygun bulunması halinde İşletme ile KOSGEB Birimi arasında protokol imzalanır.

Destek Şartları

Madde 115- Bir işletme Marka Oluşturma veya Tanıtım Desteğinden ayrı ayrı olmak üzere bir defa faydalanabilir. Bir İşletme, Marka Oluşturma veya Tanıtım desteğine ilişkin olarak KOSGEB veya başka bir kamu kuruluşu tarafından sağlanan desteğin ancak birisinden yararlanabilir.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 116- Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) İşletmeler tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

c) Marka Oluşturma veya Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleşme Raporu, bu rapor ekinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kapalı faturaların asıllarının KOSGEB Birimince onaylı örnekleri (Yabancı dilde olması halinde fatura tercümelerinin onaylı örnekleri)

d) Tanıtım desteği için tanıtım materyallerinin örnekleri

e) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

İş Geliştirme Merkezi Desteği

Desteğin Konusu

Madde 117- Yerel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, yeni ve başarılı küçük İşletmelerin tesisini sağlamak için kurulmuş İş Geliştirme Merkezlerinin (İŞGEM) etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik desteklerdir.

Desteğin Kapsamı

Madde 118- KOSGEB'in yürüttüğü Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. dış kaynaklı projelerle kurulmuş olup, proje çerçevesinde verilen desteğin sona ermesinden sonra İşletici Kuruluş tarafından faaliyetleri sürdürülen İş Geliştirme Merkezlerinde Girişimcilere; işyeri tahsisi ile sabit yatırım giderleri için geri ödemeli, İşletme giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanan destekleri kapsar.

İŞGEM'lere Kabul Kriterleri

Madde 119- İŞGEM'ler en az 15 (on beş) firma yer almalıdır. İŞGEM'de yer tahsis edilebilecek İşletmeler, imalat sanayiinde faaliyet göstermelidir. İşletme sayısının % 40'ını geçmemek üzere, imalat sanayii ile doğrudan ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren pazarlama ve hizmet sektörü işletmeleri de İŞGEM'e kabul edilebilir.

Destek Şartları

Madde 120- KOSGEB tarafından verilecek destek, İŞGEM'in faaliyetinin yürütülebilmesi için gerekli sabit yatırım ve İşletme giderlerini içerir.

Sabit yatırım giderleri (bina tadilatı, ekipman, ofis mobilyası, demirbaş vb.), geri ödemeli destek kapsamındadır. Desteğin başlatılmasından itibaren bir yıl içerisinde yapılan sabit yatırım giderlerini karşılamak üzere destek verilir.

Arazi temini ve yeni bina inşaatı için herhangi bir destek sağlanmaz.

İşletme giderleri (personel, idari giderler, vb.) ise, geri ödemesiz destek kapsamında olup, İş Planında mutabık kalınmış kriterlere göre (yeni kurulan işletme sayısı, yaratılan istihdam vb.) ödenir.

Destek Üst Limiti ve Oranları

Madde 121- Sabit yatırım desteği, geri ödemeli destek olup, destek üst limiti 50.000 (elli bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

İşletme giderleri desteği, geri ödemesiz destek olup,destek üst limiti 25.000 ( yirmibeş bin ) Euro karşılığı Türk Lirasıdır. İŞGEM'de yer alacak 15'inci (on beş) İşletmeden sonraki her bir İşletme için 1.000 ( bin)Euro karşılığı Türk Lirası işletme gideri olarak üst limite ilave edilecek olup, verilecek azami destek tutarı 50.000 (elli bin) Euroyu geçemez.

Geri ödemeli destek kapsamındaki giderler % 80, geri ödemesiz destek kapsamındaki giderler ise aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda desteklenir.

Tablo 10 - İŞGEM Geri Ödemesiz Destek Oranları

 

Yıllar

1.Yıl (%)

2.Yıl (%)

3.Yıl (%)

Destekleme Oranı

 

90

 

80

 

70

 

Destekleme süresi azami 3 (üç) yıldır.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 122- Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

İşletici Kuruluş, KOSGEB tarafından hazırlanan başvuru formu ekinde, içeriği KOSGEB tarafından belirlenen İş Planı ile birlikte, KOSGEB Birimine başvurur .

b) Değerlendirme

İlgili KOSGEB Biriminin ön değerlendirmesinden sonra, uygun bulunan başvurular, İşletici Kuruluşun deneyimi ve referansları, İş Planında yer alan misyon ve hedefler, İŞGEM olarak önerilen binanın uygunluğu, işletim planı ve İŞGEM'i başa baş noktasına ulaştırabilecek finansal plana ilişkin kriterler çerçevesinde, uzmanlardan oluşturulan bir değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve başvurular hakkında kesin karar alınır.

c) Onay

İş Planının uygun görülmesi halinde, ilgili KOSGEB Birimi ile, İşletici Kuruluş arasında protokol imzalanır.

Protokol Yapmaya Esas Belgeler

a) İmza sirküleri

b) Onaylı İş Planı

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 124- Geri ödemeli destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletici Kuruluş'a yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) İşletici Kuruluş adına kesilen sabit yatırım ve teçhizat faturalarının KOSGEB Birimince onaylı örneği

c) Destek tutarında teminat ( banka teminatı, gayrimenkul ipoteği, hazine bonosu)

d) Kesin kabul tutanağı

Geri ödemesiz destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletici Kuruluş'a yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) Onaylı İş Planı çerçevesinde İşletme adına düzenlenen faturalar ve/veya ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB onaylı örneği

c) İşletici Kuruluş tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

KOSGEB Desteğinin İşletici Kuruluş Tarafından Geri Ödenmesi

Madde 125- Geri ödemeli destek, ödemenin gerçekleşmesinden itibaren bir yıllık geri ödemesiz dönem sonrasında, iki yıllık süre içerisinde dört eşit taksitte KOSGEB'e geri ödenir.

Geri ödeme, desteğin ödendiği tarihte Türk Lirası olarak verilen meblağ üzerinden yapılır. Geri ödemede faiz uygulanmaz.

Mevzuat

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI