KOSGEB DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİ - 3

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

Yeni Girişimci Desteği

Desteğin Konusu

Madde 126- Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilerin desteklenmesidir.

Desteğin Kapsamı

Madde 127- KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından başarıyla mezun olarak kendi işini kuran girişimciler, KOSGEB tarafından çeşitli projeler çerçevesinde desteklenen İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan Girişimciler ve KOSGEB tarafından sağlanan iş kurma danışmanlığı desteğini alan Girişimciler tarafından kurulan İşletmeler ve imalat sanayii ile doğrudan ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren pazarlama ve hizmet sektöründeki İşletmeler için, kuruluş tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapacakları başlangıç harcamalarını karşılamaya yönelik destekleri kapsar.

Destek Unsurları ve Şartları

Madde 128- Destek unsurlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

a) Sabit yatırım (arazi temini ve bina yapımı hariç) ve personel giderleri dışında kalan İşletme giderlerinin karşılanması amacıyla verilir.

b) Sabit yatırım giderleri geri ödemeli, işletme giderleri geri ödemesiz destek kapsamındadır.

c) İşletme, destek türlerinden bir tanesini ya da her ikisini talep edebilir.

Destek Üst Limiti ve Oranı

Madde 129- Bu desteğin, İşletme başına üst sınırı ,toplam 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirası olup, sabit yatırım için en fazla 8.000 (sekiz bin) Euro karşılığı Türk Lirası, işletme giderleri için en fazla 2.000 (iki bin) Euro karşılığı Türk Lirası destek verilebilir. İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yukarıda sayılan giderler için yapacağı ve İş Planında belirtilen harcamaların en fazla % 80'i desteklenir.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 130- Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

Genç Girişimci Programı mezunları programa katıldıkları üniversitede bu programı düzenleyen KOSGEB Birimine, İŞGEM işletmeleri İŞGEM kurulması ile ilgili desteği veren KOSGEB Birimine, Danışmanlık Desteğinden yararlanılarak kurulan İşletmeler, danışmanlık desteğini veren KOSGEB Birimine, KOSGEB tarafından hazırlanan Başvuru Formu ekinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte başvurur.

1) Başvuru formu

2) İş Planı

3) Sicil Gazetesi örneği

4) İmza sirküleri

b) Değerlendirme

Başvuru yapılan KOSGEB Biriminin organizasyonu ile Girişimcilerin iş planlarını değerlendirmek amacıyla Girişim Paneli oluşturulur. Destek kapsamındaki İşletmeler tarafından hazırlanan iş planları, Girişim Paneli tarafından değerlendirilir.

c) Onay

Değerlendirme sonucunda uygun görülen ve kuruluş aşamasından itibaren bir yıllık süre içerisindeki destek kalem harcamalarını kapsayan İş Planı çerçevesinde İşletme ile protokol imzalanır.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 131 - İşletme, onaylı İş Planı çerçevesinde destek kalemlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği harcamaların %80'ine eşit miktardaki destek ödemesini, protokol hükümlerine göre ilgili KOSGEB Biriminden yazılı olarak talep eder. Protokol tarihinden önce yapılan harcamalar destek kapsamı dışındadır.

Geri ödemeli destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) İşletme adına kesilen makine-teçhizat faturasının KOSGEB Birimince onaylı örneği

c) Destek tutarında teminat (banka teminatı, gayrimenkul ipoteği, Hazine Bonosu)

Geri ödemesiz destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

1) Destek ödeme talep yazısı

2) Onaylı İş planı çerçevesinde İşletme adına düzenlenen faturaların ve ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB Birimince onaylı örnekleri

3) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

İşletmenin Geri Ödemesi

Madde 132- İşletmeye ödenen geri ödemeli destek, bir yılı geri ödemesiz olmak üzere takip eden iki yıl içerisinde dört eşit taksitte KOSGEB'e geri ödenir. Geri ödeme, desteğin ödendiği tarihte Türk Lirası olarak verilen meblağ üzerinden yapılır. Geri ödemede faiz uygulanmaz.

YİRMİNCİ BÖLÜM

Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği

Desteğin Konusu

Madde 133- İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin geliştirilmesi, yeni ürün geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacıyla, KOSGEB ile yürütülen projeler çerçevesinde nitelikli eleman istihdamına destek verilmesidir.

Desteğin Kapsamı

Madde 134- Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere , ORTKA, ORTLAB, ORTEM, Teknoloji Geliştirme Merkezi, İŞGEM ve DTİ'den yararlanan İşletmelere ve girişimcilere, Meslek Kuruluşlarıyla müştereken yürütülecek projelere nitelikli eleman temini için verilecek olan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Üst Limiti

Madde 135- KOSGEB tarafından verilecek Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti; fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için asgari ücretin brüt tutarının altı katını, iki yıllık yüksekokul mezunları için asgari ücretin brüt tutarının dört katını geçmeyecek şekilde tespit edilir.

Bu limit; işletme ve eleman için verilen bir hak ve taahhüt niteliği taşımayıp, işletmenin belirttiği iş tanımı, elemanın tecrübesi, uzmanlık alanları ve bulunulan bölgedeki piyasa şartları dikkate alınarak KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde verilebilir.

Destek Oranları

Madde 136- İstihdam edilecek eleman için, yörelere göre KOSGEB tarafından verilecek destek oranları Tablo 11 de yer almaktadır.

Tablo 11- Yörelere Göre İşletmelere Verilecek KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği Oranları

 

Yöreler

İşletme 
Katkısı Oranı (%)

KOSGEB 
Desteği Oranı (%)

Gelişmiş Yöre

30

70

Normal Yöre

20

80

Kalkınmada Öncelikli Yöre

10

90

 

Ayrıca, bu destek kapsamında özürlü , birinci derece şehit akrabası veya gazi eleman istihdam edilmesi halinde; İşletmelere Tablo 11 de belirtilen KOSGEB destek oranları %10 artırılır. Ancak, bu destek oranı %90'ı geçemez.

Destek Süresi

Madde 137 - Bu desteğin azami süresi on sekiz adam/ay'dır. KOSGEB Birimi tarafından altışar aylık periyotlarda değerlendirme yapılacaktır. Proje çerçevesinde ihtiyacın devam etmesi, beklenen sonuçların elde edilmesi ve KOSGEB Biriminin uygun görmesi halinde toplam on sekiz adam/ay'a kadar destek verilebilir ve bu süre içinde en fazla iki eleman çalıştırılabilir, ancak iki elemanın toplam çalışma süreleri on sekiz adam/ay'ı geçemez. Beklenen sonuçlara ulaşılamaması, ihtiyacın ortadan kalkması durumunda, destek sona erer.

Destek Şartları ve Diğer Hususlar

Madde 138- KOSGEB Biriminin uygun görüşü ile İşletme ve eleman arasında yapılacak anlaşmaya göre tespit edilen brüt ücret, yörelere göre belirlenen oranlarda KOSGEB tarafından desteklenir. KOSGEB Birimi'nin talebi uygun görmemesi halinde İşletme ve eleman bir hak talep edemez. Diğer şartlar ve öngörülen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletmenin, istihdam etmek istediği elemanın Nitelikli Eleman İstihdamı Veri Tabanında yer alması şartı aranacaktır. İstihdam edilecek eleman tanımlanan işe ve piyasa şartları dikkate alınarak verilmesi öngörülen ücrete uygun olacaktır.

b) İstihdam edilecek eleman için bu yönetmelikte belirlenen üst limit üzerinde bir ücret verilmesi durumunda, bu ücret farkı işletme tarafından karşılanır.

c) Bir İşletme, bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

d) Emekliler, yabancı uyruklu olanlar, işletme ile ortaklık ilişkisi olan ve/veya İşletme sahibi veya ortakları ile birinci derece akraba olan kişiler ve KOSGEB mensuplarının birinci derece akrabaları (Türk Medeni Kanununun 439.Maddesine göre ana, baba, eşi ve çocuklarıdır) bu destek çerçevesinde istihdam edilemezler.

e) Bu destek, sadece yeni eleman istihdamı için verilecek olup, İşletme bünyesinde bulundurduğu mevcut elemanlar için uygulanmaz.

f) İşletme tarafından elemana protokolde ve ücret bordrosunda gösterilen rakamdan daha düşük ücret ödenmesi, verilen belgelerin eksik ve yanlış bilgiler içermesi, elemanın destek süresince yapılan incelemelerde iş yerinde fiilen çalışmaması vb. gibi durumların tespiti halinde, KOSGEB tarafından protokol tek taraflı olarak feshedilir ve İşletme veya eleman hiçbir hak talep edemez. Destek ödemesi yapılmış olsa dahi yapılan destek ödemeleri iptal edilir ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

g) Protokolün yapıldığı tarihten sonra asgari ücrette meydana gelecek artışlar, İşletmenin talebi halinde değerlendirilir ve KOSGEB Birimi tarafından uygun görülmesi halinde belirlenen yeni ücret üzerinden yeni bir protokol yapılabilir.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 139- Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

Başvurular KOSGEB Birimine yapılacak olup istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1) Başvuru Formu

2) İş Planı

3) Son 4 aylık döneme ilişkin SSK Bordrosunun KOSGEB Birimince onaylı örneği (çalışanı olmayan işletmelerde bu belge istenmez)

4) İstihdam edilecek elemanın diploma ya da çıkış belgesi ve bilgi formu

5) Özürlü eleman, birinci derece şehit akrabaları ve gaziler için belge

b) Değerlendirme

Değerlendirme belirlenmiş kriterlere göre başvurunun yapıldığı KOSGEB Birimince yapılır.

c) Onay

Onay için aşağıdaki belgeler hazırlanır.

1) İmza sirküleri,

2) İşletme ile eleman arasında yapılacak Protokol,

3) KOSGEB ve İşletme arasında yapılacak Protokol

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 140- Destek ödemeleri, aşağıda yer alan ödemeye esas bilgi ve belgelerin KOSGEB Birimine verilmesini müteakiben aylık olarak destekten yararlanacak İşletmeye ödenir.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) Serbest muhasebeci veya serbest mali müşavirlerce onaylı işletme çalışanlarına ait ücret bordrosu

c) SSK işe giriş bildirgesi ( ilk ödemede)

d) Aylık sigorta prim bildirgesi, aylık sigorta primlerinin ödendiğine ilişkin SSK tahakkuk, tahsilat makbuzları veya dekontu.

e) Destek süresi boyunca her dört aylık dönemde SSK tarafından onaylı dört aylık SSK prim bildirgesi

f) Muhtasar beyannamesi tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındı makbuzu

g) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura.

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

Bilgisayar Yazılımı Desteği

Desteğin Konusu

Madde 141- İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amacıyla Bilgisayar Yazılımı Desteği verilmesidir.

Desteğin Kapsamı

Madde 142- Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmelere, Teknoloji Geliştirme Merkezi, DTİ, İŞGEM'lerde desteklenen İşletmelere ve ORTKA, ORTLAB, ORTEM İşletici Kuruluşlarına Bilgisayar Yazılımı satın almaları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Desteğin İçeriği ve Şartları

Madde 143- Değerlendirme kapsamına alınacak bilgisayar yazılımlarına ilişkin teknik özellikler KOSGEB tarafından belirlenir. Gerek görülmesi halinde bu programların belirlenmesi için oluşturulacak kurula ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci alınabilir.

Yönetim bilgi sistemi, tasarım, üretim, planlama takip ve kontrolü, bakım - onarım, proje izleme ve değerlendirme, finansman ve maliyet analizi, simülasyon vb. yazılımlar öncelikli olarak destekleme kapsamına alınır. Bu destek, kelime işlem, muhasebe, stok kontrol, arşiv v.b yazılımları kapsamaz.

Destek Üst Limiti ve Oranı

Madde 144 - Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirası olup, destekleme oranı % 75' tir .

Başvuru , Değerlendirme ve Onay

Madde 145– Bu desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay süreci aşağıda tanımlanmıştır.

•  Başvuru

Destek başvurusu aşağıda yer alan belgelerle birlikte KOSGEB Birimlerine yapılır.

1) Başvuru formu

2) İş Planı

b) Değerlendirme

Başvuru Formu ve İş Planı, KOSGEB Birimi tarafından incelenir ve değerlendirilir.

c) Onay

Değerlendirme sonucunda uygun görülen talepler için destek verilmesi kararı KOSGEB Birimince alınır.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 146- Destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b İşletme adına düzenlenen kapalı faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği

c) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

e) İmza sirküleri

Genel Hususlar

Madde 147- Destek limiti içinde olmak şartıyla bir işletmeye birden fazla yazılım ihtiyacı için destek sağlanabilir. Ancak; bir İşletmeye aynı konu/yazılım için bir kez destek sağlanır. İşletmede mevcut bir yazılımın yeni versiyonunun temini için destek verilmez. Bu destekten yararlanan bir İşletme, bir başka yazılım için destek aldığı tarihten 24 (yirmidört) ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği

Desteğin Konusu

Madde 148 - İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda; Patent veya Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi alınmasına destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 149- İşletmeler tarafından Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi veya Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Üst Limiti ve Oranları

Madde 150- Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limitleri ve destek oranları aşağıda belirtilmiştir.

a) Patent Belgesi Desteği

İşletmelerin Patent Belgesi harcamalarının desteklenmesi amacıyla yapılacak ödeme, destek konusu başvuru üzerine, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından Patent Belgesinin verilmesinden sonra;

1) Patent Başvuru ücretinin % 75'i desteklenir; desteğin üst limiti 1.000 – (bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

2) Araştırma Raporu düzenleme ücretinin % 75'i desteklenir; desteğin üst limiti 2.000- (iki bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

3) İncelemeli ve incelemesiz Patent verilmesi durumunda belge düzenleme ücretinin % 75'i desteklenir; desteğin üst limiti 2.000 - (iki bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Faydalı Model Belgesi Desteği

Faydalı Model Belgesinin alınmasından sonra belge alımı için yapılan harcamaların % 75'i desteklenir; desteğin üst limiti 3.000 -üç bin- Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

c) Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Desteği

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesinin alınmasından sonra belge alımı için yapılan harcamaların % 75' i desteklenir; desteğin üst limiti 3.000 -üç bin- Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 151 – Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

TPE'den Belge alındığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde KOSGEB Birimine aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulur:

1) Başvuru belgesi

2) TPE'den alınan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Belgesinin KOSGEB Birimince onaylı örneği

3) Harcamaları gösterir belgelerin KOSGEB Birimince onaylı örneği

b) Değerlendirme

İnceleme ve değerlendirme KOSGEB Birimi tarafından yapılır, uygun bulunması halinde destek verilmesi kararı alınır.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 152- Destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin İşletme tarafından KOSGEB Birimine verilmesi gerekmektedir.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) İşletme adına düzenlenen faturanın KOSGEB Birimince onaylı örneği

c) İşletme tarafından KOSGEB Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura

d) İmza sirküleri

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği

Desteğin Konusu

Madde 153- Üretim ve istihdamın arttırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla; Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde yer alacak Meslek Kuruluşu, İşletmeler ve yatırımcıların üretim tesisleri ve Ar-Ge binalarının inşaat uygulama projeleri ile KSS altyapı, üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına ilişkin geri ödemesiz destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 154- Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde üretim tesisleri ve Ar-Ge binaları inşaat uygulama projelerinin yaptırılması için başvuran Meslek Kuruluşu İşletmeler, yatırımcılar ile Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı ve üstyapı inşaat projelerinin yaptırılması için başvuran KSS Kooperatifleri için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 155- Bu Desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru

Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan Meslek Kuruluşu, İşletmeler ve yatırımcılar aşağıdaki belgelerle başvurur:

1) Başvuru formu

2) Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölge Yönetimlerinden alınacak yer tahsis belgesi

•  Proforma fatura veya teklif mektubu ve avan proje

•  İşletme Veri Tabanı Bilgi Formu / Meslek Kuruluşu Veri Tabanı Bilgi Formu,

•  İmza sirküleri

KSS Altyapı ve Üstyapı Projesi başvuruları için ise aşağıdaki belgeler istenir.

1) Başvuru formu

2) Kooperatif sözleşmesi ve imza sirküleri

3) Tapu veya arsa tahsis belgesi, (Noter tasdikli suret)

4) Üye listesi

5) 1/1000 ölçekli halihazır harita,

•  Proforma fatura veya teklif mektubu ve avan proje

•  Meslek Kuruluşu Veri Tabanı Bilgi Formu

gerekli görülmesi halinde yukarıdaki belgeler dışında yeni belgeler de istenebilir.

b) Değerlendirme

Destek talebinin KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygun görülmesi halinde KOSGEB Birimi tarafından kesin değerlendirme yapmak üzere Değerlendirme Kurulu oluşturulacak ve nihai karar verilecektir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde KOSGEB Birimi ile talep sahibi kuruluş arasında protokol düzenlenir. Bu aşamadan sonra proje yapımına başlanır. KOSGEB'den onay almadan başlatılan projelere destek verilmez.

Destek Şartları ve Üst Limiti

Madde 156 – KOSGEB Proje Desteğinin üst limiti, 20.000 (yirmi bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır. Proje bedelleri “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyatlar ile Fiyat Artışı Oranları Hakkındaki Tebliğ” göz önüne alınarak Değerlendirme Kurulunca belirlenir. Yapılan değerlendirme sonucunda, proje müelliflerinin verecekleri tekliflerden uygun görülecek projeye destek verilir. Proje bedelinin, destek üst limitini aşması durumunda ortaya çıkan fark İşletme/Meslek Kuruluşu tarafından karşılanır.

Destek Oranı

Madde 157- Uygulama projelerinin bedeline KOSGEB tarafından Tablo 12 de belirtilen oranlarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Tablo 12- Proje Destek Oranları

Yatırım Yeri

Destek Verilecek Projeler

Yöreler

KOSGEB

Desteği

( %)

Kuruluş

Payı (%)

 

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri, KSS

 

Entegre endüstri yapıları ve destek binaları inşaat uygulama projeleri, KSS altyapı ve üstyapı projeleri

 

Gelişmiş Yöreler

60

40

Normal Yöreler

70

30

KalkınmadaÖncelikli Yöreler.

80

20

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme binaları ile üretim birimlerinin inşaat uygulama projeleri

Tüm Yöreler için

80

20

 
Projenin Yapımı , Onayı ve Teslimi

Madde 158 - Projelerin yapımını müteakip, ilgili mercilerce (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri vb.) onaylanmasından sonra projenin bir örneği KOSGEB Birimine teslim edilir.

KOSGEB'in Destek Ödemesi

Madde 159- Destek ödemesi, aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmelere veya Meslek Kuruluşuna yapılır.

a) Destek ödeme talep yazısı

b) Projenin onaylandığına dair belge

c) Talep sahibine müellif firma tarafından düzenlenen faturaların KOSGEB Birimince onaylı örneği

d) İşletmeler veya Meslek Kuruluşları tarafından KOSGEB Birimi adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura veya tahsilat makbuzu

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Genel Hükümler

Madde 160- Genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

•  Sermayesinin %25'inden fazlası 150'den fazla işci çalıştıran büyük işletmeler ile, %50'den fazla hissesi, İl Özel İdaresi ve Belediyelere ait olan işletmeler, işletme tanımına uysalar dahi bu desteklerden yararlanamazlar.

•  Bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve hususlara ilişkin yasa değişiklikleri, yönetmelik değişikliğine gerek kalmaksızın uygulanır.

c) Bu Yönetmelik kapsamında verilen geri ödemeli desteklerde; yurtdışından akreditif açılarak yapılacak satın alımlarda, İşletmenin veya İşletici Kuruluşun yazılı talebi halinde ve İşletme veya İşletici Kuruluş tarafından Gayrı Kabil-i Rücu akreditif açıldığının belgelenmesi kaydıyla, destek tutarı kadar teminat (teminat mektubu,gayrı menkul ipoteği,hazine bonosu) karşılığında İşletme veya İşletici Kuruluş adına avans verilebilir.

d) İşletmelerin desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Üyelik Sistemine dahil olmaları gerekmektedir. Desteklerden yararlananlar, bu destekler karşılığında elde edilen başarı ve ekonomiye olan katkının ölçülebilmesi için KOSGEB Birimi tarafından destek süresince ve desteğin sona ermesinden sonra izlenir.

e) Herhangi bi

Mevzuat

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI