KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Birleşmiş Markalar Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak faaliyetlerimiz ile ilgilenen kişiler dahil, Dernek ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Derneğimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’nın amacına uygun olarak Derneğimizi, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmes kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve sitede oluşan hataların giderilmesi, talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Derneğimizin ve Derneğimizle ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğe ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Derneğimizin faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup derneklerine, Dernek yetkililerine, üyelerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Dernek tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


 Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere faaliyetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ilişkilerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, 
Derneğimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Derneğimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Derneğimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Derneğimizden; 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Derneğimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

 

 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla, 
 • Elektronik posta adresine (info@birlesmismarkalar.org.tr) gönderilmek suretiyle,

 

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir

 

Başvuru formu için tıklayınız

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI